Okamžiky věčnosti

Válka s Habsburky

1609 Vyhlášena je sice svoboda náboženského vyznání, i pro poddané, avšak opět se vyhrocuje napětí mezi katolíky a protestanty. Vzniká koalice české šlechty, měst a protestantů proti sílící moci Habsburků a upevňování feudalismu (stavovská opozice). Král Matyáš přenáší své sídlo z Prahy opět do Vídně.

1618 Unie Svatá říše Římská se mění na Německou Unii, kterou tvoří nyní Německo, Rakousy, Slezsko, Lucembursko, Belgie, Čechy a Morava. Česká koalice organizuje povstání a vyhazuje konšely z oken radnice. V bitvě na Bílé Hoře u Prahy v roce 1621 (užívají se první střelné zbraně, děla a muškety) jsou však Češi koalicí Habsburků poraženi. Začíná tři desítky let trvající válka mezi habsburskou koalicí*) prosazující feudalismus a katolicismus s českou inteligencí prosazující kapitalismus a reformaci církve. Katolíky zůstává v Čechách již jen 10% obyvatelstva.

*) Habsburskou koalici tvořila vojska unie Svaté říše Římské s hl. městem ve Vídni. Na jejich straně stála také Katolická liga (spolek kněží) a spojenci z Valonska a Burgundska.

Český jazyk pomalu upadá a dále se nevyvíjí (středověká čeština se užívá se až do 19. století). Vládnoucí Habsburkové prosazují v říši pouze latinu a němčinu na úkor slovanských jazyků. Znovuupevňují feudalismus a katolicismus a pronásledují účastníky odboje. Jejich vůdcové jsou v Praze veřejně popraveni na Staroměstském náměstí (1621), protestanti jsou vyhnání ze země a je jim zabaven veškerý majetek.

1627 Čeština je dočasně zrovnoprávněna s němčinou, ale povoleno je pouze katolické vyznání. Je schválena nová ústava a nastává všeobecný politický, kulturní a národnostní útlak, zavedena je absolutní a neomezená moc panovníka, státní moc je posílena. Češi hromadně emigrují do zahraničí, Jan Amos Komenský emigruje do Holandska.

Důležitá města v Evropě: Londýn (400), Lisabon, Madrid (69), Londýn, Edinburgh, Neapol, Řím, Janov, Turín, Benátky, Bern, Gravenhage, Kodaň, Berlín, Drážďany, Mnichov, Vídeň, Istanbul, Varšava, Riga, Moskva, Paříž, Bělehrad (100), Kodaň (25) nově i Atény (12), Berlín (10), Stockholm (10)

1648 Pro naprostou vyčerpanost obou stran končí válka mezi českou koalicí a Habsburky a je uzavřen mír. Vyhnáni byli i Švédové, kteří okupovali Prahu. Habsburkové však zůstávají u moci. Počet obyvatel se po válce snížil v Čechách na dva miliony. Země je totálně zpustošená a vydrancovaná. Následkem nekonečných válek nastává morální úpadek a růst kriminality. V oběhu je mnoho, často nekvalitních mincí (Dukáty, Tolary, Zlatníky).

Po válečných útrapách se mění i filosofie a životní styl. Většina obyvatel už dávno rezignovala, lidé touží konečně po klidu a míru bez mocenských a náboženských šarvátek o to, která víra je správná. Navíc barokní člověk dospěl k názoru, že ani rozumové poznání nemůže dát vysvětlení na některé otázky a obrací se opět k víře v Boha. Není to však už slepá víra ani víra postavená na filosofii. Lidé všech vyznání ji chtějí prožívat opravdu vnitřně a citem. Začínají hledat tajemno, vyžívají se v nabubřelých a okázalých citech, v mystice, okultismu, což často na druhé straně vede až k fanatismu. Církev zahajuje čarodějnické procesy a šíří se pověry. Vzniká mnoho poutních míst a sílí kult Panny Marie. Ve Švédsku se začínají používat první papírové bankovky v Evropě.

Úhlavním nepřítelem říše zůstávají Turci a Francie. Polsko-Litevské knížectví je rozděleno mezi Rusko, Rakousko a Prusko a zaniká, také Německo se rozpadá a je jen zaostalou zemí. Mezinárodními jazyky evropských dvorů jsou: latina, němčina, italština, francouzština a španělština. Angličtina přes vyspělost Anglie, kde již proběhla buržoazní revoluce a panuje zde kapitalismus, k nim dosud nepatří. Nejvýznamnější evropskou mocností je Francie, na moři pak Anglie. Ukrajina je připojena k Rusku a Angličané kupují od Holanďanů Nový Amsterdam, kterému dávají nový název - New York. Objeven byl i nový kontinet - Austrálie.

J.A.Komenský - Labyrint světa a ráj srdce

J.A.Komenský - O sirobě

J.A.Komenský - Historie o těžkých protivenstvích církve české

Pokračovat