Okamžiky věčnosti

Klasicismus

1780 Na habsburský trůn nastupuje po slavné Marii Terezii Josef II. Do Čech se šíří nový kulturní a životní styl - klasicismus. Novým ideálem je antika, která kladla důraz na chladné rozumové hodnoty. Preferuje se jednoduchost, účelnost, praktičnost, vznešenost a střízlivost. Doba se mění a vyvíjí se stále rychleji a lidé hledají jistoty v návratu do dávné historie a jejich hodnot. Společnost je stále více konzervativní, roste počet intelektuálů a aristokratů. Jestliže barokní člověk byl upjatý citově, současný člověk zase rozumově. Dámy s velkým pozadím i popředím, znak blahobytu baroka už dávno neletí, nyní chtějí všechny vypadat naopak bledé a křehké. Důraz je kladen také na hygienu.

Šlechta a měšťanstvo se vlivem bohatnoucího měšťanstva a nové životní filosofie o rovnosti lidí stále více sbližuje. Zrušen je trest smrti o oficiálně i nevolnictví, které se stává také přežitkem. To vše se stává však základními faktory, které povedou k národnímu obrození a vzniku občanské a kapitalistické společnosti. Habsburkové tuší nebezpečí ohrožení jejich moci lidem a snaží se co nejvíce upevnit svoji moc. Zpřísňuje se cenzura a vzniká první policejní stát se špehy a donašeči. Zřícena je policie a policejní ředitelství (1784). Provedeny jsou také správní reformy a zavedeny magistráty. Vydány jsou první bankovky. U nás je vydán občanský zákoník jednotný pro všechny, včetně jednotných rozsudků bez libovůle soudců (1786).

Stát má i nadále absolutní kontrolu nad církví a provádí církevní reformu - ruší mnohé kláštery a kostely, poutě, zjednodušují se bohoslužby a povoluje se u nich užívání národních jazyků. Povolena jsou i některá nekatolická náboženství. Nekatolíků je v zemi již jen malý zlomek (2%), jejich církve jsou sice povoleny, ale pouze trpěny.

Americké kolonie vítězí proti dvojnásobné přesile anglických vojsk a získávají svoji nezávislost. Vznikají Spojené státy Americké (USA) a jsou oficiálně uznány (1783). Tam na moře vyplouvá i první parník na světě a vzlétá první vzdušný balón. Ve výrobě se začínají používat i parní stroje. Anglie se však zmocňuje Austrálie.

1785 Dobrovský u nás vytváří první vědecký popis - mluvnici spisovné moderní Češtiny, dosud pouze lidového jazyka. Rozvíjí se česká kultura, literatura, divadlo, poprvé se objevuje i česká poezie. Založeno je Kramériovo české vydavatelství a knihkupectví (1790) a katedra českého jazyka a literatury (1792).

1790 V celé Evropě sílí revoluční hnutí za svobodu člověka, občanská, národní a sociální práva, boje za vznik občanské a průmyslové společnosti, kapitalismus a konec feudalismu. Ve Francii vrcholí hospodářská krize a začíná buržoazní revoluce. Dobyta je věznice Bastila, král je sesazen a popraven, je vyhlášena republika (1789). U nás veškeré reformy končí, neboť strach Habsburků po událostech ve Francii roste. Nastolují u nás nejtvrdší policejní režim a cenzuru. Policie hlídá sebemenší náznaky revolučních nálad. Vnější propaganda je však taková, že se nic neděje - lidem je naopak vnucován ideál spokojeného a nerušeného života, zatímco na západě se již formuje svobodná občanská společnost.

Koňský trh v Praze (Václavské nám.) je vydlážděn, na můstku je mlýn, potok, boží muka. Na místě pozdějšího muzea je Koňská brána. V Číně žije již 300 milionů obyvatel a začíná kolonizace Afriky, kterou dosud obývali jen divoši.

1795 Evropu začíná ohrožovat Napoleon, francouzský důstojník a vojevůdce, který porazil na objednávku revoluci ve Francii a díky tomuto úspěchu pokračuje dál ve svém tažení. Po vítězství v Itálii a Dalmácii (v obou případech šlo o území Rakouska) je korunován ve Francii císařem. To vzbudilo u Habsburků obavy a tak císař František, vnuk Marie Terezie, přijal titul rakouského císaře. Tím stvrdil formální zánik císařství Svatá říše římská a Habsburské říši dal oficiální název - Rakouské císařství (Rakousko). Také Británie se cítí ohrožena, neboť prohlédla jeho plány a uzavírá koalici s Rakouskem. To jej napadlo z východu a znemožnilo mu porazit Brity. Tím byl donucen ustoupit a zaútočit na Rakousko. Obsadil vylidněnou Vídeň a na Moravě u Slavkova dostihl ustupující rakouská vojska. Rakušané mají smlouvu s Ruskem, a tak u Slavkova proti němu čekají i ruská vojska. Napoleon však přesto vítězí a Rakousko je nuceno s ním podepsat dohodu a postoupit mu území v Polsku, Bavorsku a Itálii. Jeho tažení do Ruska po ovládnutí velké části západní Evropy však končí katastrofálně a nakonec dožívá na ostrově Svaté Heleny v zajetí Britů (1815).

1800 Začátkem nového století už styl klasicismu není tak chladný a mění se v empír. Nejde už ani tak o návrat do klasických dob, ale o obnovení říše (empire). Se sílícími revolučními náladami, které se šíří světem, přestává být společnost tak rozumově upjatá a konzervativní. Emoce jsou opět po dlouhé době na vzestupu. Zvyšuje se národní uvědomění a sebevědomí, pocit identity. Začínají se osamostatňovat první národy, které dříve byly pod vládou panovníků a kolonizátorů. Jungmann usiluje o to, aby čeština byla rovnoprávným jazykem s němčinou. Postavení nejen jazyka, ale i české kultury se v Rakousku stále zlepšuje - založena je Pražská akademie výtvarných umění (1799) i hudební konzervatoř (1810). Je vydán nový občanský zákoník jako základ právního státu (1811).

Tempo vývoje se začíná zrychlovat i v průmyslu, objevovány jsou stále nové vynálezy, zaváděna je strojní velkovýroba. Vzniká první generace podnikatelů, kteří se chtějí vyrovnat šlechtě. Ti však často nutí své zaměstnance pracovat ve velmi dlouhých směnách za málo peněz, takže postavení chudiny se nijak nelepší.

Začínají se budovat první moderní kanalizační a vodovodní sítě, v českých městech se zavádí veřejné plynové osvětlení. V Čechách je postaveno již 700 km kamenných silnic. Zlepšuje se lékařská péče - zavádí se očkování, klesá výskyt epidemií a hladomorů. V Anglii mají již i koňskou železnici, brzy však i parní lokomotivu a námořní parník. Také u nás se objevuje první parní vůz a zavádí se strojní velkovýroba. V roce 1812 se objevuje v Čechách první vánoční stromek - připravil je pro své hosty v pražském Stavovském divadle jeho ředitel.

1814 Napoleon je konečně poražen a Evropa si může vydechnout. Vídeňský kongres stanovuje nové hranice států a uspořádání Evropy, nicméně staré režimy zůstávají i nadále a prozatím se nic nemění. Také u nás vládne dál trvdá cenzura a policejní stát. České země Rakouska jsou začleněny do Německém spolku (spolku rozdělených německých států). Itálie také zůstává stále rozdrobena. Největšími mocnostmi v Evropě jsou Francie, Velká Británie,Španělsko, Rakousko, Prusko a Rusko. USA mají již 10 mil. obyvatel.

Lidé znají již 83% zemského povrchu. Narozdíl od dřívějších dob, kdy 90% obyvatel žilo v malých městečkách, nyní naopak 88% z nich žije na venkově. Čechy mají téměř 5 mil. obyvatel, tedy již asi polovinu tolik, co v současnosti. Na světě pak žije 900 milionů lidí. Je na něm 36 měst, které mají víc než 100 tis. obyvatel.

K největším v Evropě patří Londýn (1 145), Paříž (548), Moskva (300), Lisabon (250), Amsterdam (200), Madrid (160), Kodaň (101), Stockholm a Praha (75), Brusel (66), Paříž, Londýn, Neapol, Bern, Benátky, Berlín (198), Varšava, Vídeň, Istanbul, Petrohrad, Drážďany, Krakov, Budapešť (119), Hannover, Gravenhage, Florencie, Turín, Mnichov, Helsinky (21) ad. Americký New York má již 100 tis. obyvatel.

Poznámka k následujícím textů - pohádky pro děti v této době ještě neexistovaly. Tyto příběhy pro pobavení byly tehdy určeny ještě pro dospělé, i když se jim říkalo pohádky či "veselé příběhy pro pobavení". Teprve až v pozdějších dobách se začaly vypravovat dětem.

Rudolf Rybrcol

Princezna Papilena

Vysvobození

Šťastný konec

Veselý Kubiček

A na závěr ještě něco vážnějšího:

Ze „Slovesnosti“ Josefa Jungmanna

Pokračovat