Okamžiky věčnosti

Potopa světa

Zánik atlantské civilizace

- 9564 Země opět koliduje s Nibiru. To má zničující vliv na Mars, kde zaniká civilizace Kidan v naší 3. dimenzi a planeta se stává pustou a neobydlenou. Část z miliardy jeho obyvatel emigruje na Zemi, kde zakládá s Turánci novou kulturu Číny. Současně na Zemi probíhají poslední války mezi jednotlivými koalicemi, které chtějí vývoj na Zemi zastavit a mít pod svojí správou a těmi, kdo tuto nadvládu nechtějí. Ti jsou ovšem poraženi a dochází k tomu, že planeta je zcela izolována od jiných vyspělých civilizací.

Začíná střední doba kamenná - mezolit. Konečně se výrazně otepluje, stepi se mění na pralesy, končí doby ledové (holocén). Z těchto období přežívají jen ty nejodolnější druhy flory a fauny. Moderní člověk v Evropě postupně jinou lidskou rasu doby ledové - malé Neandrtálce se silnými kostmi, kteří vymírají.

- 9198 Poslední ostrovy Atlantidy mizí pod mořem a ze 12 mil. Jen dvěma milionům Atlantiďanů se podařilo zachránit. Díky kolizí s Nibiru a válkám dochází nejen k závěrečným potopám starého světa, ale mění polohy zemské osy a definitivně i klima. Země má současný stav kontinentů, kromě toho, že Británie je dosud spojena s Evropou, Balt neexistuje a část Sahary je pod oceánem. Dochází ke kolizi Marsu a Venuše, což má pravděpodobně vliv i na Zem.

- 9060 Pod vodu mizí v Indickém oceánu i Mu, zbytek Lemurie a při této katastrofě zahynune vše 64 milionů obyvatel. Pokračují hromadné migrační vlny - Sumerové a Sémité migrují do přední Asie, Hyperborejci do Indie, Turánci do střední Indie a duch. vůdci Atlantů do dosud úrodné pouště Gobi.

Země po potopě světa

Poslední kataklyzma definitivně ukončilo svět starých civilizací a dalo prostor potomkům původních pozemšťanů - evoluční linii. Není to ale tak jednozněčné. I v ranných dobách starověku na Zemi zůstali někteří Atlantiďané a jejich potomci, kteří si zachovali některé magické schopnosti a proti jiným lidem byli i obři. Starověkými lidmi byli proto uctíváni jako bohové a faraoni. V těchto dobách se také stavěly pyramidy a sfingu. Od této poslední katastrofy Země ztratila své zastoupení v galaktických vesmírných radách a byla více méně ponechána svému osudu, stranou zájmu. Bylo především rozhodnuto, že původní lidé musí získat prostor pro svůj vývoj a že do jejich evoluce už nesmí nikdo zasahovat, aby už nikdy nedošlo k událostem, které Zemi postihly a také byl vydán zákaz, aby jakékoli mimozemská civilizace zakládala na Zemi svoji kulturu či se ji snažila kolonizovat.

Protektorát planeta Země

Od této doby se tak Země stavá rozvojovou planetou pod patronací a protektorátem galaktické rady. Přesto ale nezůstala stranou zájmu úplně. Vývoj lidstva je stále monitorován a občas Zemi navštěvují jak průzkumné týmy jiných ras, tak ti, co vykonávají misi (či cítí nějakou odpovědnost o potřebu odčinit své hříchy vůči lidem?) a snaží se navazovat kontakty s lidmi. Jednou z těchto misí byla i ta Ježíšova, jemuž se podařilo získat miliardy lidí a připravit je na budoucí události, které Zemi očistí od všech vlivů reptilních bytostí. Přestože tyto bytosti nemají umožněn volný přístup na Zemi a jsou radou drženy zpět, mají i ony určitý prostor pro to, aby mohli pracovat na svých plánech využití lidské rasy pro své účely. Tento prostor je ale jen tak velký, jak jim to dovolí sami lidé. Vesmírní lidé říkají, že respektují svobodnou vůli lidí a stejně jako nemohou lidstvo oficiálně kontaktovat, pokud jsou odmítnuti, tak musí i povolit spolupráci vesmírných bytostí s nimi, pokud o ní mají zájem.

Na Zemi nastává nový věk - úsvit nové civilizace, která by jednou Zemi měla opět zařadit do společenství jiných vyspělých civilizací, až dosáhne znovu potřebné úrovně nejen technického, ale především duchovního vývoje (resp. bude jimi opět přijata do společenství). Země se stává zvláštní deportační oblastí - nápravnou stanicí zejména pro vzdorovité jedince, kteří mají za úkol „překonat zlo v sobě“, své ego a pýchu, kteří už nějak duchovně pokročili a mohou zvládnout sami sebe připravit na vzestup této planety zpět do 5D reality, ze které vinou minulých civilizací vypadla.

Dnešní civilizace lidí je různého původu - většinou těch, kteří na Zemi žili už v dřívější dobách, ba dokonce někteří už v dobách Atlantidy jako projekce z vyšších reality, a těch, co se inkarnovali už tehdy do těl původních pralidí. Mnoho současných pozemšťaňů jsou na Zemi vůbec poprvé a většina z nich přichází z temných světů ovládaných reptilními bytostmi. Malá část lidí přichází na Zemi z vyspělejších světů jako pomocníci lidstva.

Noe

Postava bájného Noeho zůstává nejasnou, neboť žádná celosvětové potopa se pravděpodobně nikdy nekonala. Buď jde o nadsázku, nebo šlo o lokální povodeň. Noemova archa se všemi druhy zvířat světa je patrně jen ilustrativní obraz, či básnickou zkratkou. Je možné, že žádný skutečný Noe neexistoval, ale že jde o ikonu, která symbolizuje obyvatele Země, kteří přežily a kteří po zániku starého světa na Zemi založí novou civilizaci, ze které vzejde "vyvolený národ". To je už ovšem myšleno doslova, neboť tím se stali židé, kteří později zakládají Izrael. V každém případě byl prý Noe povolán za "otce pronárodů", tedy nových národů, které vzniknou na Zemi po potopě starého světa.

Záchranná mise a vyvolený národ

Co je však ten "vyvolený národ"? Země je stále pod silným vlivem reptilních bytostí. I když nemohou žádnou invaci, mají moc lidi mentálně programovat a nenápadně ze mezi ně infiltrovat. Ze strany vyšších civilizací se proto rozbíhá plán na záchranu Země a vysvobození jejích obyvatel, plán který definitivně zvrátí moc nepřítele. Zvláštní úlohu má v tomto plánu sehrát Mise Plejáďanů, z jejichž rodu je zřejmě později vybrána také Panna Maria, budoucí matka zachránce. Po tisíce let vyčkávání je konečně zvolen tehdy duchovně nejvyspělejší národ - Izraelité a ten je postupně veden k tomu, že se mu narodí zachránce.

Základy světových náboženství a kultur

- 1290 Začínají dějiny vyvoleného národa židů. Se rodícími se novými zárodky budoucí cizilizace se izolovaná Země stává opět bojištěm mezi silama dobra a zla a lidé zde duchovně degenerují. Během několika tisíc let, až pokročí intelektuální rovoj člověka do potřebné úrovně, inkarnují se na Zemi duchovní mistři. Cílem a posláním těchto lidí, je ukázat a připomenout lidstvu cestu ke Stvořiteli, to že nejsou sami a že byly stvořeni - s ohledem na jejich rozumovou vyspělost v té, které části Země. Tak vznikají první světová náboženství, Judaismus, Islám, Budhismus a další. Mezi nimi Kristus a mise prosazující vyvolený národ a náboženský život podle Bible prosazuje zcela revoluční způsob vedení lidstva, který není založen na rozumu a činech. V tomto pojetí není třeba Boha již dosahovat a usilovat o dokonalost, protože sám Bůh přichází k člověku a nabízí mu spásu. Vzniká tak Nový zákon, který sice nenahrazuje ten Starý, ale dává mu nový rozměr.

- 800 Člověk již definitivně ztrácí hypnotický stav svého vědomí (spojené vědomí a podvědomí) a nastává éra nadvlády rozumu. Spojení s vyššími světy se děje pouze skrze věštce a sybily - negramotné ženy, u kterých není ještě rozum tolik vyvinut (Řecko).

26 Je lidmi ukřižován Kristus, plán zotročení lidstva reptilními bytostmi je tak definitivně zlomen, nebiť je omezen jejich vliv na člověka (do té doby mohly prý na něj z neviditelného světa údajně působit dokonce i fyzicky).

800 Začíná současná Evropská civilizace a velkých náboženství.

Výsledek mise a současný stav

1949 Dochází k navázání prvních kontaktů vládních činitelů se zástupci mimozemských ras a během 50. let k navázání spolupráce s reptilními bytostmi na prvních společných projektech, které mají za cíl ovládnutí lidstva a nastolení Nového světového řádu, který Bible nazývá říší Antikrista, šelmy 666. Stoupá aktivita mimozemských civilizací a mnoho lidí s nimi navazuje neoficiální kontakty.

1998 Náboženské rozvrstvení na Zemi je nyní velmi různorodé. Křesťanství je nejrozšířenější v Jižní Americe a v Africe, zatímco ve své kolébce v Evropě a Severní Americe je na ústupu. Zde převažuje materialistická, technokratická a ateistická společnost. Rasismus a pokládání černochů za méněcenné negry však dosud ještě zcela nevymizel a v genech některých lidí je dosud. V této době je výrazně eliminován vliv reptilních bytostí a iluminátů, nemohou již libovolně unášet lidi a podrobovat je genetickým testům. Případy kruhů v obilí jsou stále častější.

2010 Na Zemi se objevuje stále více neobvyklých jevů, enormě sílí zájem o Zemi z hlediska mimozemských bytostí, reptilních i vesmírných lidí. Lidé z celého světa přijímají informace o nastávajícím přechodu Země do 5D reality a nastolení Nového světového řádu v 3D realitě. Ilumináti dělají zoufalé kroky na udržení kontroly nad co největší části lidstva, které se probouzí ze spánku. Roste nespokojenost proti globálnímu kapitalismu silně propojeného na struktury Iluminátů a současně i tlak co nejrychleji nahradit stávající tradiční stereotypy novými pod záminkou vývoje (politická korektnost) a dostat lidstvo pod globální kontrolu.

Pokračovat