Okamžiky věčnosti

Počátky Atlantidy

Příchod Atlantů na Zemi

- 6 mil. V prvním období osídlení Země do jednoho milionů let nazpět se toho na Zemi ještě moc neodehrálo, přesto však mezi novými nájemníky planety již dochází k prvním konfliktům a jejich kultury se tak brzy propadají do 5D reality.

Na Zemi přicházejí podle Blavatské i podle Andromeďanů vyspělí Atlantové (předkové Toltéků) z planety Atlanta (jinak též Maldek, Malona, Faethon), která se nacházela mezi Marsem a Jupiterem. Na Zemi postupně budují svoji základnu, která se rozrůstá, až se stává významným střediskem života na Zemi. Atlantové jsou původní obyvatelé Maldeku - resp. ta jejich část, která se rozhodla nedbat kosmických a Božích zákonů a přidat se na stranu reptilních bytostí. Tyto reptilní bytosti navšívily už předtím totiž Maldek - původní planetu lidí a v této době sousední. Část lidí se přidala na jejich stranu a zatoužila po tom, co jim poradili. - Získat kontrolu nad celým vesmírem - neomezenou moc. Rozhodli se proto, že nejdříve si založí kolonii na Zemi a podmaní si tamní bytotosti. Začali proto vyvíjet tajné antihmotové zbraně schopné eliminovat a rozkládat hmotné i energetické objekty. Tento experiment se ale později vymkl jejich kontrole a způsobil, že se z 11D reality propadli až do 7D. Zapletli se do osidel hmoty, se kterou prováděli experimenty.

Atlantové jsou v této době v průměru o metr menší, než Rmoahalové, kteří mají až 3,5 metru, zato jsou velmi ctižádostiví a dobyvační. Jsou sice stále v menšině, ale jejich cílem je dobýt Lemurii a získat celosvětovou nadvládu. Atlantové jsou sice technicky vyspělejší, ale nikoli kulturně a duchovně. Mísí se s Rmoahaly, berou si jejich ženy a smilní s nimi, římž vzniká nová rasa - Toltékové. Přinášejí na Zemi sice velký technický a kulturní pokrok, ale zároveň morální úpadek. Ba co víc, člověka na Zemi přímo zneužívají.

Zakázané genetické manipulace

Po příchodu Atlantů z Maldeku na Zemi se planeta stává obrovským příjemcem bytostí přicházejících z jiných světů, mezi kterými byly velké rozdíly v myšlení a zvyky, jakož i v genetice. Nedávno obydlená Země přitahuje mnoho civilizací, dosud má pouze jeden kontinent (podle Anromeďanů). Emigrantští vědci z Maldeku na Zemi začali zkoumat původ člověka a využívali k tomu zvířata. Způsobili hrozné a monstrózní mutace mezi lidskými a zvířecími geny. Některé z těchto pozůstatků se zachovaly i v 3D realitě - viz Youtube videa. Odchytávali zvířata z jiných světů pro experimenty na poli nejen genetickém, ale také klonovali monstra, která produkovali v laboratořích. Ta byla opakovaně vypouštěna do „zábavných cirkusů“, kde se střetávala s otroky a vězni. Jejich experimenty dokonce zahrnovaly testy lidské odolnosti na otravu plynem, což vyprovokovalo genetické mutace v potomcích těchto lidí, zapříčiňujíce tím nekontrolované epidemie, které izolovaly celé národy. Podobné experimenty se provádí i dnes na základnách reptilních bytostí a lidí, keří s nimi spolupracují. Viz stránky Návrat bohů - Padlí andělé.

„Když se počali lidé na zemi množit a rodili se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo....Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní.“ (Kniha Genesis 6,1.4).

Lidské dcery jsou potomci Adama a mimozemských humanoidů, tedy původní inteligentní obyvatelé Země, zatímco synové božští jsou padlé reptilní bytosti a humanoidní bytosti především z Maldeku. Je pravděpodobné, že takové podobné návštěvy původních pozemšťanů vesmírnými padlými bytostmi se odehrávaly mnohem častěji a v různých ranných dobách Atlantidy. Toto vše se samozřejmě odehrávalo ještě na vyšších jemnohmotných úrovních, proto se žádné kosterní pozůstatky nebo důkazy existence takových zrůd, pololidí a polozvířat nemohly dochovat. Podobná historka je zaznamenána v Bibli také v knize Enoch, kdy se zase na Zemi s těchto svazků rodily "obři". Jde sice o pozdější události z doby asi před 200 tisíci lety podle Andromeďanů a božskými syny jsou zde Lařyné, ale také v tomto případě jde o vážný přestupek proti lidem.

Původem mimozemská rasa Toltéků nemá žádný genetický blok a tak se může volně křížit i s lidoopy (opět tedy asi z jejich genetického materiálu v 3D). Opakuje tak stejnou genetickou chybu, jako kdysi Lemuřané. Výsledkem je to, že se rodí první opice, jejichž potomky tu máme dodnes (např. gorila nebo šimpanz). Také do jejich těl se však s příchodem 6. rasy budou inkarnovat padlí lidé. (Scott-Elliot)

Nyní jsou tedy na Zemi civilizace obývající kontinenty Atlantida (Toltékové) a Lemurie (Rmoahalové) a přechodně Hyperborejci (pokud už Zemi ovšem neopustili, asi ano, protože už se o nich nemluví). Zaostalejší Rmoahalové jsou na rozdíl od Atlantů pohodové povahy, dobrosrdeční, mírní, stejně jako jejich předkové z Venuše. Zdá se už jsou i civilizovaní.

- 4,4 mil. Podle vědců se na zemi se objevuje první lidoop Australopithecus anamensis a o 500 tisíc let později další, typu Australopithecus afarensis.

Válka mezi Zemí a Maldekem

- 3,5 mil. Díky snaze o ovládnutí vesmíru se samozvaní atlantští vládci dostávají do konfliktu s původními obyvateli Země Rmoahaly, ale především s mírumilovnými obyvateli Maldeku, až došlo k válkám mezi Zemí a Maldekem. Atlantové zprvu vítězí a získávají vládu. Uvolněná negativní energie však přitáhla na Zemi meteorit. Maldek byl následkem války zničen a původní Atlantida se propadla na dno oceánu a způsobila pohyb a destabilizaci Země, která pokračuje dodnes. Celá civilizace atlatiďanů a dalších nevinných obyvatel Země se propadla do 5D reality.

Jako memento po této válce zůstaly pohřbeny na dně oceánů nejmocnější zbraně v dějinách vesmíru, schopné eliminovat hmotu a duši, jejich vynálezci byli Atlantové na Zemi. Tyto zbraně jsou dodnes občas aktivovány energií slunce, a i když je jejich síla už slabá, může přesto vyvolávat fatální poruchy časoprostoru v místě Bermudského trojúhelníku, kde se nachází. Atlantové, kteří přežili a zůstávají na Zemi jsou nuceni emigrovat z velké části potopené Lemurie. Maldečané se buď také uchylují na Zemi, nebo získávají azyl v jiných oblastech vesmíru.

Andromeďané říkají, že do zničení Maldeku, se Měsíc nacházel na jeho oběžné dráze, až teprve potom byla tato umělá planetka zachycená gravitací Země a začala obíhat kolem ní. Druhým umělým tělesem, které kroužilo kolem planety Maldek, byl dnešní Phobos. Ten byl pro změnu přitažen Marsem a dodnes je jeho měsícem.

Lidoopi jsou napojeni na DNA a začíná éra pračlověka. Planetu obývá již 500 mil. lidí. Ve fyzické (3. dimenzi) je vlivem vesmírné kolize planeta neobydlena, je stále bombardována roji meteoritů, je zde chladné klima a velká část planety je pod ledem. (Scott-Elliot)

- 2,1 mil. V Americe dochází ke kataklyzmatické sopečné erupci, díky které se otepluje zemský povrch. První předatlantská civilizace se definitivně propadá do 5. dimenze.

Ve 3. dimenzi začíná éra čtvrtohor. Díky křížení lidoopů s původními černochy vzniká nový druh lidí - Homo habilis. Ti jsou shrbení a malí, po svých potomcích Lemurech, poskakují ještě spíše po čtyřech, než chodí, vysocí jsou kolem 130cm, s váhou 35 kg. O tom jaký tento první nám známý člověk moderního typu byl a kdy přesně žil panují mezi vědci velké spory a nejasnosti. Zatímco jedni říkají, že byl již velmi kultivovaný, tak druzí jej chápou ještě jako barbar, který se často živil jen mršinami a vydával jen skřeky. Jisté je jen to, že byl lovec a sám byl často obětí jiných pravěkých šelem, že žil v tlupách, jeho vědomí a podvědomí bylo dosud plně spojené a žil ve světě nereálna, resp. stále vyšší dimenzi, instinktivně a pudově.

- 2 mil. Po odeznění následků erupce se klima opět ochlazuje a nastává doba ledová - pleistocén. Pokračuje však velký rozvoj primátů, hlodavců a přežvýkavců. Objevuje se chladnomilná fauna, mamuti, jeskynní lvi, medvědi a obrovití jeleni. Na Zemi se objevuje první člověk typu Homo, který se liší od zvířat už i tím, že dovede užívat ohně a žije již v kmenech.

- 1,75 mil. Rmoahalové jsou nuceni v dobách zalednění ustupovat na jih, ale tam jsou zase okupováni Tlavatlijci, červenohnědými horaly. Rmoahalové rostou do výšky a stávají se opravdovými obry a zrůdami. Výška Atlantů dosahuje až 4 metrů. Mají úzkou, kuželovitou hlavu, dlouhý, tenký nos, přímé a hluboké oči.

- 1,3 mil. Podle vědců dochází v této době na Zemi k další kataklyzmatické erupci (Yellowstone). To by korespondovalo s míněním okultistů, kteří hovoří o tom, že většina života na Zemi vymřela a planeta zůstává v této době jen řídce obydlena.

- 1,25 mil. Původní lemurská rasa černochů se zmenšuje. Tento typ původního ryze pozemského pravěkého člověka nazýváme Homo Erectus. Je zcela vzpřímený, průměrné výšky a hmotnosti asi jako současný člověk, bez čela. Jeho vědomí a podvědomí je dosud spojeno a nepotřebuje spánek. Jeho logické myšlení je v počátcích, vedle telepatie užívá místo zvukové řeči spíše ještě jen mimiku, gesta a skřeky. Narozdíl od svých předků překonal již animální stadium svého vývoje a žije ve světě pocitů a přání. Byl lovec, užíval jednoduché kamenné nástroje a podle některých již oheň a stavěl si obydlí. Křížením původní pozemské rasy s mimozemskými rasami vzniká v této době také nová, bílá rasa člověka, které říkáme árijská.

Pokračovat