Okamžiky věčnosti

Vrcholné období Atlantidy

- 1 mil. Po odeznění následků kataklyzmatické erupce je osídlení Země stále velmi řídké - zalidněna je jen Atlantida a Mu (zbytek potopené Lemurie). Planetu obývá v této době asi jen 2 miliony obyvatel, kteří jsou míšenci a potomky původních Atlantů a pozemšťanů, jinak je pustá a prázdná. Začíná tzv. střední Éra Atlantidy, někdy nazývaná jako vrcholná.

Atlantská království se sjednocují. Probíhají pokusy s formováním přírody, s rostlinami a zvířaty, jejich šlechtění. Vybudována je celosvětová elektromagnetická síť. Komunikace probíhá telepaticky a gesty, hlas se témeř nepoužívá a není dosud určen k mluvení. Lidé žijí v obrovských jemnohmotných tělech jeden život tisíce let. Nejsou na něho vázáni a mohou ho kdykoliv dočasně opustit. Všechny tyto události se dosud odehrávají v 5D realitě.

Uzavření paktu s reptiliány

- 900 tis. Drakoidé rodu Ciakar zakládají v nynější Severní Americe, v pouštní oblasti na nynější hranici Nového Mexika a Arizony první říši - kastovní monarchii. O pár set let později pak zakládají ještě další kolonii reptilní bytosti z hvězdného systému Orion, z planetárních systémů Rigel a Betelgeuse. Toltékové začínají znovu usilovat o světovládu Atlantidy a nastává nový morální úpadek. I když vnější forma zbožnosti, zákony a rituály se stále udržují, další generance Atlantů (tedy již Atlantiďanů - pozemšťanů) se stávají stále více zajatci hmotných věcí a touhy po moci. Izolují se tak od sil Světla a aby neztratili schopnosti, které jim dávalo, uzavírají pakt s reptilními bytostmi. Zákony se udržují jen na oko a ve skutečnosti jde o moc a ovládnutí druhých.

Po celé Atlantidě vznikají po vzorů drakoidů první kasty, společenské vrstvy panovníka, dvořanů a ovládaných. Ve společnosti roste napětí, konflikty, stále častěji se praktikuje černá magie. Obyvatelé ztrácí schopnost jasnovidectví a telepatie. Atlantiďané, kteří se spojili s drakoidy se začínají sami pokládat za všemocné bohy a vytváří si démony, kteří jim mají sloužit. Stávají se otroky svých pocitů a navazují také stále těsnější kontakty s fyzickou úrovní. Délka života jejich života je v této době stále údajně až 30 tisíc let.

- 850 tis. Atlantida se stává světovou supervelmocí a hl. m. El Dorado (Město Zlatých Bran). Atlantida během války dobila a ovládla zbytek Lemurie a Toltékové se stávají s reptiliány vládnoucí Atlantskou rasou na Zemi. Toltékové jsou v této době, mědění, 2,5 m vysocí lidé s ostře řezanými rysy a v závěrečném období Atlantidy budou emigrovat do Ameriky.

Východní část Atlantidy obývají nyní ještě Akkadové, předci dnešních Mongolů. To jsou klidní, usedlí obchodníci a budovatelé, ale jsou stále okupováni Sémity. Časem se však Akkadům podaří Sémity porazit, i když jde o válečníky mohutných postav. Sémité jsou obyvatelé na Atlantidě dosud nezávislých království v oblasti dnešního Irska a Skotska. Původní obyvatele zbytku Lemurie, Rmoahaly potkává však smutný osud. Po porážce Atlantiďany postupně vymírají a na Mu přežívá jen smíšená rasa jejich potomků.

Situace na Atlantidě se nadále zhoršuje, nastává prudký kulturní úpadek, černé magie a čarodějnictví roste, chtíč, surovost a krutost dosahují nejvyšších forem zvrhlosti. Na kontinentě zuří občanské války, ve kterým se atlantská společnost rozděluje na dva tábory - ty kteří se drží mravních zákonů a ty, kteří si dělají co chtějí. Většina králů atlantských království se postavila proti císaři, kterého svrhla a provedla revoluci. Hlavní Město Zlatých Bran (El Dorado), které je největším doupětem zla a neřesti je zpustošeno a zcela zničeno. Toltékové vyvolávají atomovou válku a obsazují Mu. Nastává však období úpadku a konec vrcholného období Atlantidy, které trvalo asi 200 tisíc let.

Propad do 4D reality

- 800 tis. Planeta utrpěla těžký zásah kometou, začíná se třást a poprvé mizí velké části kontinentů pod vodou. Dochází k pohybu kontinentů a Mu se ještě více zmenšuje. Atlantská civilizace se však v této době následkem událostí propadá do 4. dimenze. Ti, kteří přežili (100-200 milionů lidí) začínají budovat civilizaci pod Zemí.

Pokračovat