Okamžiky věčnosti

Úpadek Atlantidy

Propad do 4D reality

- 800 tis. Po zničení první vyspělé civilizace Atlantů, z nichž velká část uprchla pod povrch Země, se stávají vládnoucí rasou váleční a nesnášenliví Semité. Toltékové začínají být na ústupu a Země je dočasně očištěna, Černá magie se již tolik nepraktikuje. Planeta má v této době tyto kontinenty - Atlantida, Amerika, Hyperborea, Afrika, Asie a Australie. Podle vědy se nyní objevují první pralidé moderního typu Homo antecessor, kteří mají již podstatně vyšší objem mozkovny. Je však možné, že jejich tělesné pozůstatky, které nacházíme patří ve skutečnosti těmto Sémitům.

Postupně osídlování dalšími civilizacemi

- 763 tis. Bytosti z Orionu zakládají kulturu v Číně.

- 741 tis. Bytosti ze systému Capella ze souhvězdí Velké medvědice a Malého medvěda zakládají kulturu v jižním Chile.

- 702 tis. Lidé z Lyry zakládají v severní Africe podél dnešní hranice Libye a Nigeru kulturu lidí. Ti se stávají předky původní bílé pozemské rasy.

- 640 tis. Podle vědců dochází k další kataklyzmatické erupci v Yellowstone. Někdy po odeznění jejích následků se na Zemi v 3D realitě objevuje nový typ pračlověka - tzv. Heidelberský, který je předchůdcem pozdějších Neandrtálců. Ten dosud neužívá řeč ani nenosí oděv.

- 604 tis. Bytosti ze systému Kasiopea vysazují na Zemi jakousi hmyzí rasu. .

- 585 tis. „Butese“ z Nibiru zakládají svoji kulturu v Egyptě.

- 500 tis. Velkou část planety obsazují také ve 3D realitě nepřátelské mimozemské civilizace za účelem genetických manipulací pravěkých lidí. Přebudovávají jejich DNA a ovládají jejich identitu.

- 400 tis. Zbytky poražených Toltéků, kteří bojovali po boku císaře stěhují svoji Lóži do Egypta, kde budují svoji novou základnu. Do té doby je toto území jen řídce osídlené, je neporušenou zemí. Neutrální Egypt se stává světových duchovním centrem a spojnicí.

- 370 tis. Podle vědců dochází v této době v 3D realitě k rozštěpení dosud společné linie moderního a pravěkého člověka.

Osídlení Země lidmi z Maldeku

- 343 tis. Planeta Maldek, který je 90x větší, než Země, je zničen. (Ačkoli některé prameny uvádí mnohem starší datum, jiné toto). Scénář je však téměř totožný. Zničení planety je následkem válek mezi civilizacemi Plejád, a reptilními bytostmi, které se usilují ovládnout lidskou rasu. Dříve, než se jim ale podařilo planetu zcela obsadit, stačili ji zničit. Maldek obývalo celkem na 18 miliard lidí a dalších bytostí, ti kteří se během války stačili zachránit (asi 2 miliardy), se uchýlili např. na Mars, Achele, Erru, ale i Zemi. Část se uchýlila natrvalo i na Zemi (většinou ti, kteří planetu sami zničili). Bílá pozemská rasa je geneticky příbuzná s lidmi z Plejád. Jako memento zůstala však po Maldeku jedna velká troska, kterou je 10. planetka Sluneční soustavy - Nibiru. Ta prý pravidelně jednou za čas při svém oběhu koliduje se Zemí a působí celosvětové katastrofy. Zemi obývá 100 - 150 milionů lidí.

Na Marsu civilizace ve fyzické dimenzi zaniká a přechází na vyšší úroveň (od této doby má tedy Mars pro nás svou dnešní podobu).

- 300 tis. Také Zemi se reptiliánům podařilo nyní zcela ovládnout. Kulturně vyspělé mimozemské civilizace většinou emigrovali na jiné planety, zanikly nebo splynuly s původními lidmi. Pozemské kultury stagnují nebo upadají a planetu obývájí už jen prakticky původní pozemšťané. Země je kosmickými válkami silně narušena. Nastávají extrémní výkyvy klimatu a mnoho přírodních katastrof. Zemi v této době obývá asi 150 milionů lidí. Podnebí se stává stále drsnějším, ochlazuje se a nastává nová doba ledová.

- 260 tis. Změnám klimatu se přizpůsobuje i pračlověk. V této době se objevují první předkové člověka Neandrtálského, kteří jsou zdegenerovanými předci pračlověka a pozdějších Atlantů. Neandrtálci byli klimaticky odolní lidé, silní, nachýlení dopředu, měli nízké čelo, silné nadočnicové oblouky, chyběla jim brada. Oblékal se do kožešin, žil ve skalách a stanech z kůže, užíval nástroje a oheň, byl lovcem mamutů. Jeho logická mysl však dosud nefungovala, žil pouze v přítomnosti. Ani citově a emočně nebyl dosud vyvinut, byl silným, drsným, velmi jednoduchým člověkem.

- 250 tis. Zemi je obydlena téměř jen původním obyvatelstvem, ale nyní se stává i deportační planetou pro problémové lidské rasy. Tito lidé se inkarnují do těl pračlověka ve 3D realirtě. V 4D realitě obývají Zemi zřejmě jen lidé na Mu - Manahuané, což jsou příbuzní Lyranů a v Egyptě Toltékové.

- 225 tis. Plejáďané objevují Zemi a nachází zde na její fyzické úrovni tři skupiny necivilizovaných lidí. Největší skupinou jsou běloši, jejich genetiční příbuzní - potomci mimozemských Lyřanů, kteří na Zemi vysadili život a propadli se do 3D reality.

- 210 tis. Toltékové zakládají v Egyptě svou říši s panovnickým rodem a staví zde první pyramidy.

Pokračovat