Okamžiky věčnosti

Ruta a Daitya

- 200 tis. V této době postihly Atlantidu další zemětřesení a povodně, které opět změnily její velikost. Kontinet ztratil svoji původní velkou rozlohu a současně se tak rozpadl na dva velké ostrovy - Rutu a Daityi. Také Egypt se částečně ocitl pod vodou. Toltékové se spolu se Sémity chápou moci na Rutě, kde znovu roste neřest a černá magie a dochází k rozpadu světové "teledifuzní (telepatické optoelektrické)" sítě. Toltékové jsou však brzy vytlačováni zase Turánci.

Podle některých vědců se na Zemi objevuje v této době člověk neandrtálský a spolu s ním i člověk téměř současného typu (archaický homo sapiens), který pravděpodobně již užíval i primitivní řeč (i když v prvním případě je to sporné). Vědci v současnosti do této doby datují i první pralidi moderního typu Homo Sapiens, což je cca o 150 tisíc dříve, než tvrdili ještě nedávno (a jak jsme se často učili ve škole). O tom, zda v této době tento člověk užíval již řeč, kdy vůbec pračlověk začal např. užívat oheň, kdy se začal oblékat a vytvářet umělecká díla, kdy začal užívat rozum a uvědomovat si sama sebe se neustále vedou vědecké spory. Zkrátka na základě několika kostí nalezených v různých částech světa můžeme jen těžko na tyto otázky odpovědět. Vůbec celá sestava darwinovy evoluční teorie je odvážná a plná mezer - lze říci, že podobně jako historie Atlantidy u okultistů, ne-li ještě mnohem více.

- 195 tis. Někteří Lyřané se dopustili několika chyb vůči pozemským lidem a tak byli nuceni vstoupit do inkarnačního cyklu na Zemi. Ve stejné době na přesně určených místech na Zemi dobrovolně vstoupili do inkarnačního cyklu také někteří Plejáďané. Zakládají na Zemi společně s některými mírumilovnějšími původními obyvateli novou kulturu na Mu a v průběhu dalších několika desítek tisíc let průběžně osidlují i zbytek světa. Svá kulturní centra zakládají nejen v Egyptě, ale např. i v Pyrenejích, Andách, Kavkazu či v Gobi. Snahou plejáďanů bylo pomoci rozvinout civilizace pralidí a vést je k duchovnímu životu. Tak vznikla postupem času vyspělá civilizace nové Lemurie a později Mayů nebo Inků.

- 150 tis. Do Egypta se vrací i potomci jeho původních obyvatel a vládnoucím rodem se zde stávají Akkadové. Již v této době je prý založeno Stonehenge (jehož zbytky nacházíme dodnes). Akkadové zakládají svoji kulturu také v Mezopotámii.

Zajímavostí je, že navzdory názoru vědců, kteří říkají, že pravidelné střídání ročních období vzniklo již v ranných dobách pravěku, toto střídání neexistuje prý ještě ani nyní, neboť zemská osa je kolmá. Mimochodem v této době panuje prý na Zemi všude tropické klima, jen na pólech je klima pozdního léta, tedy mírné. Hladina moře je také o 150 m níže, než-li nyní a většina vody je v atmosféře. Navíc, Země má opačnou a rychlejší rotaci, den má jen 14 hodin a rok jen 260 dní, takže neexistuje. (To by ale naopak souhlasilo s vědeckým poznáním, neboť víme, že ještě nejstarší kultury používaly jiný kalendář, který by byl dnes nepoužitelný. Velkou neznámou tedy je, zda tyto kultury byly opravdu tak primitivní a proto měly nedokonalé kalendáře, nebo naopak toto je ten důvod). I kdyby zprávy okultistů byly jen pohádky, tak ani na vědecké teorie se nemůžeme ani zdaleka spolehnout - zvláště pokud se týká ranných období, u kterých se vědci stále dohadují a mění své teorie prakticky ze dne na den. Navíc i tyto kultury pozdní Atlantidy byly většinou nenávratně pohřbeny pod lávou.

V této době na zemi existovaly tyto hlavní kontinenty a ostrovy - Telos (dnešní severní Amerika), Oz (jižní Amerika) - možná si vzpomínáme na pohádku "Čaroděj ze země Oz" - kdo ví, pravděpodobně se tam také praktikovala černá magie..., dále Mu (západně od Ameriky, ostrov ze zbytku Lemurie) s civilizací Mahahuanů, Atlantida (bájné ostrovy mezi Severní Amerikou a Afrikou), Necropan (severní a střední Afrika), Liguria či jinak Europa (Evropa), Suernie (Asie) - ta byla duchovním a správním centrem Atlantů, Lemurie (druhý zbytek kontinentu - jihovýchodní Asie), Theros (Antarktida) - ta je v této době pólem severním a je obydlená nehumanoidní civilizací se strukturou těla plazů, jde o válečníky a konečně Hyperborea (Arktida a Grónsko) - které jsou v této době na jižním pólu.

- 150 tis. V této době se Neandrtálci plně vyvinuli a ti úplně poslední vymřeli prý někdy v době před 24 tisíci lety. Je však možné, že se křížili s jinými rasami a jejich potomci jsou tu stále, ani v tomto mezi vědci dosud nepanuje jednotný názor. Vedou se spory, zda tvoří „neandrtálec“ samostatný druh, nebo jestli se jednalo o poddruh Homo Sapiens. Tento člověk, ačkoli asi užíval ohně a oblékal se, žil pouze v přítomnosti a neuvědomoval si dosud sám sebe.

Nibiru a Annunaki

- 114 tis. Země poprvé přichází do vážné kolize s planetou Nibiru, která je podle některých zdrojů částí zaniklého Maldeku a která je posledním tělesem Sluneční soustavy se značně exentrickou oběžnou drahou, která obíhá dvě hvězdy současně - Slunce a jinou vzdálenou a vychladlou hvězdu mimo soustavu. Kolize s touto planetou pravidelně způsobuje celosvětové katastrofy. Andromeďané nám však sdělili, že Nibiru (zřejmě „planeta X“) je skoro dvakrát tak větší než planeta Jupiter. Není to však prý ale žádné planetární těleso, ale umělé technické zařízení, které se nenachází na přirozené oběžné dráze, ale na své vlastní předem vypočítané dráze.

Co se tedy stalo během první vážné kolize Země s planetou Nibiru? Podle okultistů došlo k posunu zemské osy, změnila se poloha kontinentů a vzniklo střídání ročních období. Den se prodloužil na současných 24 hodin a rok na 360 dní (tedy ne ještě na 365). Způsobil vznik další doby ledové a vyhynutí velkých zvířat. Drtivá většina obyvatel Země emigruje na jiné planety. Končí tak předposlední atlantská civilizace na Rutě a Daityi.

Podle kalendáře Mayů se má již vrátit, neboť její cyklus je nyní 3 600 let a má ukončit současný věk lidstva. Naposledy to bylo během exodů Židů z Egypta. Ve skutečnosti, zemětřesení, záplavy a obavy vygenerované blízkým průchodem 12. planety dovolil izraelským otrokům uniknout ze sevření faraónových vojáků; kteří byli kompletně přemoženi panikou a zmatkem. Červený prach (kysličník železitý), z trosek těles vlečených 12. planetou zasypává zemskou atmosféru během blízkého průchodu. Tento červený prach padající do vody odpovídá biblickému popisu řek červenajících se krví. Bible také odkazuje na divoké osvětlení od bouří a "červenající se tváře lidí". Elektromagnetické bouře obrovské intenzity které nastávají během blízkého průchodu 12. planety reagují s uhlíkatými materiály vyzdviženými do atmosféry sopečnou činností.

Tato planetka je prý obydlená humanoidy Annunaki, kteří jsou podle starých textů válečníci. Ti podle jiných pramenů prý navštívily Zemi již před 450 tisíci lety, kdy byli schopni meziplanetárních letů. (I když některé zdroje hovoří o tom, že Anunnaki jsou reptiliány, kteří zasahují do vývoje lidstva, většina badatelů se shoduje na tom (a také Androméďané to říkají), že jde o humanoidní bytosti, kteří se sice pokusili do vývoje lidstva zasáhnout, ale ve skutečnosti jsou jen pozorovateli). Také Andromeďané shodně říkají, že v minulosti skutečně docházelo při přiblížení se k Zemi vlivem silné gravitace k posunu pólů Země, změně rotace apod., ale dnes by nic takového hrozit nemělo. Říkají také, že ani Annunaki pro nás nepředstavují hrozbu.

Méně známou věcí je, že celá naše planeta údajně bývala sladká voda. Oceány byly ale zasolené, což způsobil Nibiru z hvězdné soustavy Pastýře, protože Annunaki chtěli mít na vodstvem kontrolu. Nibiru samozřejmě není jediným faktorem, který má vliv na pozemský život. Tím hlavním je Slunce, které také není stále stejně aktivní. V posledních letech prý značně změnilo svoji činnost a nikdo neví proč a co to bude mít za následek. Dokonce se proslýchá, že prý jde o tajné informace, o kterých nemá být raději veřejnost informována. Celý vesmír je neustále v pohybu a mění se, prý rychleji, než si myslíme. To se týká i atmosféry a gravitace. Nejen že klima na Zemi se opět otepluje, ale zmenšuje se prý i magnetické pole a dochází také k posunu pólů.

O existenci tohoto tělesa stále panují i mezi vědci dohady, hovoří o něj ale i náboženské texty. V časopise Osud vyšel před lety v souvislostí s Nibiru také zajímavý článek - citujme alespoň část: "Když se nebeské těleso dostane do blízkosti slunečního kondenzátoru, stane se příčinou lokalizovaných a poté stále více prodlužovaných elektrických výbojů. Nadto “takto zvýšená elektrická aktivita ve sluneční atmosféře zvýší hladinu jaderné syntézy, což může nad normální úroveň vybuzené Slunce podnítit k malým nebo rozsáhlým erupcím. Sluneční činnost je aktuálně na nikdy předtím nedosahované úrovni a rekordních záznamů o úrovni jeho aktivity každodenně přibývá. Přepokládalo se, že jeho aktivita vyvrcholí ´slunečním maximem´ v roce 2000… aktuálně jsme ale konec jejího růstu stále ještě není v dohledu.

To s konečnou platností signalizuje, že naše Slunce je v interakci s velkým vetřelcem, vstupujícím do sluneční soustavy – čili do prostoru slunečního kondenzátoru. Vetřelec je schopen “působit na dálku” následujícím způsobem: “Ohromná kometa by vybila část slunečního povrchu a vyvolala významnou sluneční erupci, která by se k nám mohla přihnat jako obrovská stěna vysoce energetických protonů, způsobit deformaci struktury geomagnetického pole [které za normálních okolností funguje jako ochranný štít] a vyvolat na zemském povrchu elektrické bouře a cyklony.” To by následně mohlo spustit masivní změny Země takového druhu, jaké se navždy zapsaly do geologického záznamu.

- 110 tis. Po odeznění doby ledové kdy se opět oteplují vzniká jiná fauna s menšími zvířaty. Člověk Heidelberský si podle jedné teorie v této době poprvé začíná uvědomovat sama sebe a smýšlet o sobě a o druhých, začíná se vyvíjet jeho duševní rozměr, představivost a myšlení. Podle jiné tu už zase dávno nebyl, neboť vyhynul o 200 tisíc let dříve a byl předkem Neandrtálců. Většina civilizací během doby ledové planetu opustí, pouze na Antlantidu obývají zbytky Sémitů a Akkadů. Ti si během deseti tisíc let podrobují Sémity a stávají se vládci.

- 100 tis. Podle Mayského kalendáře začíná vývoj rozumného člověka a lidé začali používat i první jazyk.

- 87 tis. Orioňané na Zemi vysílají další typ, která zakládá pokusně jejich kulturu v Austrálii. Jde především o rasy založené na vodíku a dýchající plynné směsi s dominancí vodíku. Jsou nesmírně fascinováni formami života na Zemi, živočichy, kteří dýchají kyslík. Začínají proto zkoumat zdejší vegetaci a faunu a geneticky je upravovat tak, aby je mohli vzít domů a udělat z nich formu založenou na vodíku.

- 83 tis. Na Zemi se vrací opět lidé z Lyry.

Pokračovat