Okamžiky věčnosti

Raný komunismus

1946 Záhy po osvobození Československa je na základě dekretů prezidenta Beneše přistoupeno k násilnému vystěhování všech němců žijících na území země. Komunisté zaujímají své pozice a plně se připravují na převzetí moci. Zároveň využívají poválečné euforie z vítězství a sympatií k SSSR. V I. volbách nové republiky vítězí KSČ, komunistická strana vedená Klementem Gottwaldem a začíná rozhodující zápas komunisty s demokratickými silami o budoucí podobu nového státu. Komunisté však mají již ve spolupráci se SSSR vše dávno připravené a promyšlené, rozhoduje se pouze o tom, kdy a jak uchopí moc. Již následující rok nechává Stalin budovat "železnou oponu" oddělující komunistický blok zemí od těch svobodných a začíná éra studené války. Přesto ještě stále u nás formálně funguje demokracie a až do převratu se věda i kultura rychle rozvíjí.

1947 Do provozu jsou dány první atomové reatory. V prodeji jsou první kuličková pera - "propisovací tužky".

1948 Prezident Beneš ustupuje sílícímu tlaku komunistů a SSSR a Československo se ocitá na pokraji občanské války z uměle vyvolané krize a uměle vytvořenéno nepřítele. Komunisté usilují o nastolení diktatury pod zástěrkou vlády "Národní fronty" proti "silám reakce". Mnoho lidí sice trik komunistů prokoukl a nesouhlasí s nimi, avšak většina z nich zůstává pasivních, jen málo lidí protestuje proti převaze komunistů a tak západ zůstává stranou. Češi si bez většího odporu nechávají vnutit komunistickou vládu.

Po uchopení moci a dosazení komunistického prezidenta soudruha Klementa Gottwalda, který je loutkou Stalina, se okamžitě rozbíhá vlna znárodňování, je zřízen policejní stát, totalitní režim, probíhají čistky, mučení, politické procesy, represe, tábory nucených prací, je zřízena tvrdá cenzura a politické komise. Komunisté se okamžitě zbavují každého nepohodlného nebo jen podezřelého. Země je izolována, církev sice ještě není perzekuována a mnoho věřících je legálně i v KSČ, ale mnozí tuší, co bude následovat. Každý kdo může emigruje, dokud je to ještě možné a hranice jsou zatím průchodné (do 1951).

Nejúspěšnějším a také jedním z mála zpěváků akceptovatelným komunisty a jejich představám se stává Rudolf Cortés. Také na populární hudby se zavádí přísná měřítka, ba dokonce i komise, které zohledňují jak třídní původ, tak umělecké kvality oproštěná od manýrů západního stylu. Pop kultura v té době u nás prakticky neexistuje, veškerá kultura je pouze nástrojem ideologie. Z rozhlasu znění většinou jen lidové a budovatelské písně světlých zítřků. Cortés zpíval již od roku 1940 v pěveckém spolku Smetana a později vystupoval i v Komorní zpěvohře. Po 2. světové válce se na dlouhá léta stal kmenovým zpěvákem orchestru Karla Vlacha. Na výsluní je až do 60. let. Na dobovém snímku je s dcerou Dášou.

1949 Setkání Vesmírných lidí z Plejád s vládou SSSR pod vedením Stalina (letiště Vnukovo, Moskva) a s vládou USA pod vedením prezidenta Trumena. Mezi tím se napětí mezi SSSR a USA stupňuje tak, že oba bloky se během 50.- 80. let ocitají na pokraji III. světové války a vyhlazení poloviny lidstva. Vesmírní lidé k tomu uvádí:

Vaše vláda byla podezřívavá vůči naší přítomnosti od okamžiku, kdy jsme přistáli. Nešlo o náhle a nečekané objevení se, protože se nám dost dlouho před střetnutím podařilo projít určitými komunikačními kanály. Na straně vašich vojenských lídrů, těch, kteří měli blízké spojení s prezidentem Trumanem, zavládl značný strach. Nemá smysl jmenovat nějaké jména, zvlášť protože většina z nich je už dnes po smrti. Můžeme říci, že v té době armáda vyvíjela maximální tlak na záležitosti vaší (USA) vlády a měla je plně pod kontrolou. Dnes je to dokonce ještě silnější.

Naše střetnutí s vaší (USA) vládou trvalo téměř tři hodiny. Žádný z přítomných lidí nebyl schopný pochopit, že naše motivace byla založena na lásce a tužbě pomoci. Po celou dobu se snažili odhalit náš “tajný záměr”, náš motiv, v rámci svého pohledu. My jsme nabídli všechnu pomoc, kterou jsme považovali za vhodnou, měli jsme však podmínky. Hlavními podmínkami bylo okamžitě zastavit výrobu atomových zbraní (nukleární éra ještě zcela nezačala), dát nám všechny atomové zbraně, abychom je bezpečně zničili anebo zneutralizovali, a okamžitě začít demontovat váš vojenský komplex. Plánovali jsme komunikovat se všemi většími státy, takže tyto by následovaly váš příklad. Mnohé z nich bychom navštívili i osobně.

Kdyby byly odstraněny tyto bariéry, mezinárodní otázky se mohly lehce vyřešit mírovou cestou. Neočekávali jsme, že všechny národy se hned začnou milovat navzájem. Byl by tu však vzájemný respekt a mírová koexistence. Toto by postupně vedlo k úplnému akceptování, a později k jednotnému smýšlení na celém světě. Nabídli jsme určité technologie. Navrhovali jsme řešení pro využívání sluneční energie a pro vaše výbušné motory, které pohánějí vaše vozidla. Byli jsme připraveni prozkoumat všechny cestičky mírového růstu a vývoje. Nevnucovali jsme nic nikomu, kdo by si nepřál mít to, co jsme nabídli. Jednoduše jsme prezentovali mnohé z toho, co bylo k dispozici. Americká i Sovětská vláda samozřejmě odmítly naše návrhy.

Věřili jsme, že Rusko by následovalo příklad USA, kdyby byla americká vláda přijala naši nabídku. K našemu prvnímu setkání s vašimi zástupci v čele s J. Stalinem došlo v Sovětském svazu 13.11.1949 na letišti Vnukovo u Moskvy. Ti, co měli v rukou kontrolu, si chtěli tuto kontrolu zachovat. Zbraně, síla a zastrašování jsou prostředky, jak si ji udržet. Kde vládne mír a láska a respektování ostatních, tam naprosto není potřebný žádný typ kontroly, pomocí které vlády a jiné organizace získávají svoji moc.

Německo ke rozděleno na část západní a východní, která patří Stalinovi (1949). Je založeno NATO a RVHP. V Číně končí občanská válka a moc v zemi rovněž přebírají komunisté. Ti záhy napadají Koreu a zabírají její severní část. USA a jednotky OSN obsazují jih a staví se na její obranu (válka do 1953). Do totalitních zemí začínají vysílat rádio Hlas Ameriky (1950) a Svobodná Evropa (1951).

V USA nastává v letech masový rozvoj televize, zatímco v roce 1949 je zde jen 190 tisíc přijímačů, o šest let později již 55 milionů. Svět má 4 miliardy obyvatel, z toho Československo 8,9 milionů.

1952 V provozu jsou první komerční proudová letadla.

1953 Umírá soudruh Stalin, velký komunistický vůdce a záhy po jeho pohřbu také český vůdce a jeho věrná loutka Gottwald. U nás přebírá vedení soudruh Antonín Zápotocký, v Rusku Chruščov. Mezi komunisty Jugoslávie a SSSR se prohlubuje roztržka, západ stojí se svojí pomocí na straně Jugoslávie, která se od SSSR distancuje. Komunismus sice v Jugoslávií zůstává, ale jeho představitelé si režim v zemi budují podle svého. Na rozdíl od stalinského bloku, kde je komunismus lidem vnucován, v Jugoslávii je Tito skutečně oslavován jako hrdina, který se vzepřel Stalinovi a lidé s nadšením přijímají jeho socialismus s lidkou tváří, o kterém si mohou dát u nás jenom zdát.

Velcí vůdcové sice umírají a komunistické represe a potřeba obhájit vydobyté pozice naopak sílí. Současně ale roste i odpor lidí, neboť mnozí z nich konečně prohlédli, kdo jsou komunisté. To mezitím bezhlavě likvidují veškerou opozici a ateismus se stává podmínkou pro vstup do KSČ. Věřící jsou perzekuováni, kněží jsou pronásledování a zavíráni, církev je vytlačena zcela na okraj společnosti a přežívá v nejhorších podmínkách. Počet věřících dramaticky klesá. Komunismus je vnucován jako jediná správná ideologie a jako výklad světa. Žádný Bůh neexistuje, jediný pokrokový názor je ateismus a novou biblí se stává dílo Marxe a Engelse.

V NDR jsou násilně potlačeny velké protikomunistické demonstrace a o tři roky později v Maďarsku probíhá občanská válka a nepokoje, povstání jsou však komunisty krvavě také potlačena. Maďarsko vystupuje z nedávno založené Varšavské smlouvy. Také v Polsku jsou nepokoje násilně potlačeny.

V Československu je provedena měnová reforma, která lidem krade majetek, zrušen přídělový systém a zavedeny jednotné ceny, zemi provází hospodářský pokles, přesto je v polovině padesátých let dosaženo alespoň stavu předválečné úrovně a brzy začíná pravidelně vysílat i Československá televize, i když každý den je krátkou dobu, abychom viděli jakých budovatelských úspěchů bylo dosaženo. Do té doby mohli tyto úspěchy lidé vidět jen ve filmových týdenících vysílaných v biografech před hlavním filem. Objevují se první atomové ponorky a ledoborce.

V roce 1954 proběhlo další setkání americké vlády se jinými mimozemskými bytostmi. Vesmírní lidé o něm říkají:

Jinou civilizací, která kontaktovala americkou vládu byli Xhumz. Stalo se to již v roce 1954 na jedné z amerických vojenských základen. V únoru roku 1954 přistály v poušti v USA čtyři nejméně stometrové mimozemské lodě, jak doutníkovitého tak diskovitého tvaru, z nich vyšly přes dva metry vysoké bytosti Xhumz a setkaly se s vysokými armádními představiteli a s americkým prezidentem Eisenhowerem. Nabídly lidstvu pomoc a požádaly představitele americké vlády, aby o jejich přítomnosti informovali americkou veřejnost a celé lidstvo. Tehdejší americký prezident Eisenhower a vysocí armádní představitelé USA tuto mezihvězdnou pomoc odmítli s tím, že lidstvo není na kontakt s mimozemšťany připravené.

Ve skutečnosti se tito „vysocí představitelé lidstva“ báli požadavku civilizace Xhumz, který zněl: okamžitě odstranit všechny jaderné zbraně. Přitom prý tyto bytosti nabízely skutečně mnoho – chtěly lidem předat veškeré své technologie a především pak své duchovní znalosti, naučit lidi mimosmyslově vnímat, vyléčit prakticky jakoukoliv chorobu atd.. Tyto bytosti byly ochotné poskytnout lidem technologie pro získávání volné energie z vakua, antigravitační pohon a technologie rozbíjení časoprostoru a vytváření časoprostorových tunelů, což by lidstvu umožnilo překonávat mezihvězdné vzdálenosti. Pokud ovšem poskytne nějaká civilizace jiné rase poskytne takovéto technologie, bere na sebe zodpovědnost za rizika s tím spojená. Jelikož se tyto bytosti obávaly, že lidé použíjí tyto technologie proti sobě navzájem, kladly si jako podmínku možnost vzdělávání lidstva a poskytnutí mu informací o spirituální podstatě vesmíru.

Vojensko průmyslový komplex USA a jeho čelní představitelé následně navázali kontakt s představiteli jiné mimozemské skupiny - s reptiliány z dvojhvězdy Síria a pak s dalšími mimozemskými skupinami z oblasti Orionu. Byly to vesměs skupiny, které na lidstvo pohlíží jako na svoji kořist a usilují o jeho ovládnutí. Tyto skupiny stály za vytvořením tak zvaného skrytého průmyslu a tak zvané Mezinárodní korporativní rady, čímž rozdělily lidstvo na nepatrné množství „vyvolených“, ovládajících techniku teleportace a kontrolu mysli – a na zcela neinformovanou většinu, která mohla být bezostyšně manipulována. Od té doby pracují na projektu, který má zavést na Zemi tzv. Nový světový řád.

1955 V letech 1955-59 vyrábí Škoda velmi polární model 440, zvaný lidově "Spartak" a každý ho touží mít. Tento vůz je dokonce tak úspěšný, že zaznamenává úspěch i v zahraničí. (Přesto již v roce 1959 je nahrazen novějšími modely Octavia a Felicia. Ty se ak vyrábí souběžně s novějšími typy MB 1000 a ještě i Š 100/110 až do roku 1971). V tomto roce byla u nás otevřena první samoobsluha (jednalo se zatím jen o malý minimarket v Praze pouze se základní nabídkou potravin).

1956 Komunisté poprvé začínají kritizovat svůj vlastní režim - Chruščov kritizuje Stalina a kult osobnosti. Začínají pomalu zvolňovat tempo a uvolňovat opratě, protože zjišťují, že jen represe nestačí a že je třeba dát lidem určitou svobodu.

Pop kultura se konečně začíná rozvíjet a přestává být výlučně jen ve službách ideologie. Zatímco v Evropě dosud doznívá swing a modernější skladby se objevují jen nesměle, v USA už vládne Rock'n'roll. Bezkonkurenčně největší hvězdou populární hudby je u nás od konce 40. let až do konce 50. let zpěvák s velice krásným, sytým a sametově hebkým barytonem Rudolf Cortés. I jemu však roste konkurence v podobě Milana Chladila, Yvetty Simonové, Richarda Adama či Jiřího Vašíčka, která ukončila definitivně swingovou éru, než přišel Waldemar Matuška, Eva Pilarová či Karel Gott. Ten v letech 1957 - 1962 vystupuje, ještě vedle zaměstnání, jako zpěvák s orch. Karla Grautgartnera v nejznámějším pražských kavárnách, jako Vltava, Alfa či Štvanice. Do rozhlasu moderní písně dosud však stále nepronikají, znějí zde stále jen lidové, dechové a swingové melodie.

Pokračovat