Okamžiky věčnosti

Starověk - první kultury

Přechodné období

Původ člověka na nové planetě Zemi je dvojího původu. Jeho fyzické tělo vzniklo jak evolučním vývojem na Zemi (typ Eva), tak má vesmírný původ (Adam), především od lidí ze souhvězdí Lyry a Plejád (Atlanitda). Tyto vývojové proudy fyzické podoby člověka se spojily teprve před 50 000 lety, kdy se Atlantida propadla na fyzickou úroveň. Do té doby na fyzické Zemi vznikalo evolucí jen tělo pračlověka a planeta nebyla trvale obydlena žádnými inteligentními bytostmi. Země byla obydlena člověkem pouze na jemnohmotných, neviditelných úrovních, ke kterým patřily všechny nejstarší civilizace a později i civilizace Atlantidy.

Pokud se týká historie naší civilizace veškeré písemné záznamy začínají až v době 3 000 let před Kristem. Co bylo předtím leží pro nás v temnotách. Jaká byla tehdy společnost, jak fungovala a jaké byly opravdu její počátky a vznik, to jsou všechno pouze hypotézy vědců. Okultní záznamy i informace od vesmírných lidí naproti tomu hovoří podobně. Období konce pravěku a začátku starověku a prvních kultur, nebyla nějakým počátkem civilizace, ale počátkem nové. Předtím totiž existovala jiná, daleko vyspělejší, než je v současnosti ta naše, která však během milionů a statisíců let dospěla ke svému úpadku a zhruba 10 000 let před Kristem definitivně zanikla. Bylo to tedy jen přechodné období, ve kterém potomci této supervyspělé civilizace a pračlověka doby kamenné společně budovali nové kultury. Tito potomci zaniklé Atlantidy byli pro člověka bohy, neboť měli znalosti a schopnosti, které člověk doby kamenné neměl (magie, rušení zemské přitažlivosti, znalost elektřiny).

- 9000 V různých částech světa vznikají první kultury (Egypt, Peru, Aztékové, Indiáni, Indočína, Mayové, Inkové, Babylon, Mongolové, Árijci). Také v Asii vznikají první zemědělské kultury, domestikují se i první domácí zvířata (ovce). Rozvíjí se keramika i tkalcovství. Mentalita tehdejších lidí se značně liší od současného člověka.

- 8000 Poslední Atlantové jsou podobně jako původem Marťané 2,5 m vysocí a značně tak převyšují domorodce. Původními obyvateli jsou ve starověkých kulturách stále pokládáni za bohy. Éra kontaktů s mimozemskými civilizacemi sice již skončila, ale telepatie se stále užívá. Poslední Atlantiďané se nechtějí smířit s technickým úpadkem a propadají další pýše. Náboženský život je až na výjimky do vyvoleného národa a ustanovení Starého zákona stále velmi primitivní, spjatý s magií a nejrůznějšími modlami. Existuje mnoho druhů uctívání, nejen uctívání panovníků, ale přírodních sil nebo různých míst. Celu tu dobu jsou však všichni k sobě navzájem tolerantní a nejsou důvodem pro války.

V dobách po zániku starého světa a jeho civilizací pokračuje na Zemi pokládání základů nové civilizace. Dědici zaniklého světa zakládají nové - tedy první starověké kultury. Navštěvují je vyspělé bytosti a také se zde inkarnují a rodí a každé kultuře (podle jejího stupně vývoje) předávají zvlášť uzpůsobené poselství, na jejichž základech lidé vytváří první nepohanská náboženství. Hlavním plánem je však vybrání "vyvoleného národa", tedy duchovně nejvyspělejšího, který bude však zároveň nejutlačovanějším a nejvíce pronásledovaným (a jejím vlastně až dodnes), neboť bude vystaven nejvyššími tlaku reptilních bytostí.

Dochází k ústupu posledních zbytků ledovců, Sahara se mění v zelené pastviny a úrodnou zemi. Začíná se pěstovat pšenice a ječmen. Vedle Neandrtálců zcela vymírají savci doby ledové (např. Smilodonti). Země je blíže ke Slunci, klima se ustaluje na dnešní úroveň, objevuje se už současná flora a fauna. V Mezopotámii vznikají první opevněná města až s 5 tisíci obyvateli, dochází k osídlení Egypta.

U člověka stále převažuje pocitová stránka nad rozumem - realita se u něj přirozeně prolíná s magičnem. Existuje mnoho druhů náboženství a uctívání nejrůznějších sil a model. Protože však člověk dosud žije ve světě pocitů, nedochází ke konfliktu náboženství - ta dosud neexistují. (Člověk údajně ještě v této době běžně užíval telepatie, neboť rozum ještě plně neužíval).

- 7200 Během starověku se staví Stonehenge, sochy na Velikonočním ostrově, nové pyramidy a další obrovské stavby. V této době ještě na Zemi žili spolu s pozemskými lidmi i potomci vyspělé rasy atlantů (obyvatel předchozí zaniklé civilizace na Zemi), díky kterým mohly tak megalománské stavby vůbec vzniknout).

Éra Mezopotámie - kolébka současné civilizace

- 6000 Zemi navštěvují Xhumz z Betelgeuze - humanoidně-reptilní bytosti. Jsou vyšší než lidé, mají zářivě modré oči se šikmou zorničku, podobně jako kočky. Ovládají materializaci a dematerializaci svých těl. Na Zemi přichází nejen proto, aby ji studovali, ale s úmyslem ji kolonizovat. Jejich vysoký vzrůst brzy vytvořil zdání, že jsou nějakým způsobem nad pozemšťany. Jejich vědomosti pozemšťany tak překvapily, že těmto bytostem brzy úplně podlehli. V té době znásilňovali ženy a několik tisíc lidí si vzali za své otroky. Měli létající lodě, které představovaly pro bytosti na Zemi zázrak. Všichni (pozemští) vládci poslouchali slova těchto mocných bytostí, které přišly z nebes. Oni využívali své výhody a brali si pro sebe otroky, jednalo se s nimi jako s bohy. Už v dobách starověku na Zemi doslova implantovali zákony, kterých se její obyvatelé nemohli zbavit. Pomalu zformovali pozemšťany na takovou duševní úroveň, že si neuvědomovali kým jsou, modifukovali nejen lidi, ale i životní prostředí na Zemi.

V současnosti už Xhumové postrádají city a neprožívají vůbec žádné emoce. To proto, že jejich vědci dosáhli před více jak 2000 lety úspěšně vymazat strach z jejich myslí. Důvod k tomu byl takový, že chtěli, aby jejich svět žil v optimálních individuálních podmínkách. Xhumové tak dosáhli úspěšného vymýcení citů. Později se ze Země z nějakého důvodu stáhli a svůj vliv obnovili až v roce 1914. V současnosti jsou prý na takové technické úrovni, o které se nám ani nezdá. Zajímavé je, že byli také jednou z prvních mimozemských ras v novodobé historii, která se setkala v roce 1954 s vysokými zástupci lidské rasy.

Hlavním centrem světové kultury se stává Mezopotámie (dnešní Irák a Sýrie) a Egypt. Do jižní Evropy se šíří zemědělské, pastevecké kultury i keramika (také do Čech).V zemědělství se užívá k orbě tažný dobytek. Začíná se rozvíjet i rozumová stránka člověka, ve společnosti roste vliv mužů, kteří přebírají v kmenech vedoucí úlohu od žen - společnost se mění na patriarchární.

Ovládnutí Měsíce negativními entitami - základna pro ovládnutí lidstva na Zemi. Dochází údajně k aplikaci prvních rozumových ovládacích programů. Negativním způsobem rovněž vstoupuje i do přirozeného 28-denního ovulačního cyklu ženy – u žen se začínají objevovat nepříjemné stavy a prožitky v souvislosti s jejich cyklem. Měsíční cyklus tak nahrazuje ve své důležitosti původní stejně dlouhý cyklus Slunce. Od této doby je mimo jiné geologicky doložitelná přítomnost přílivu a odlivu na Zemi.

- 5500 V Evropě a Asii vzniká první říše na území Turecka (Chetité). Lidé svým rozumem objevují časovou posloupnost, čas, přestávají žít pouze v přítomnosti. Rozvíjí se společenská dělba práce, rozvíjí se říční a námořní doprava, první veslice a plachetnice, začíná se tavit i měď.

- 5200 Eneolit - pozdní doba kamenná v Evropě. Muži mají ve vesnici hlavní slovo. Základní buňkou společnosti přestává být rodina a rod, ale příslušenství k vesnici - bez příbuzenských vazeb, tzv. sousedská občina. Odlévají se kovy, byl vynalezen i hrnčířský kruh. Praktikuje se směnný obchod, společnost se začíná dělit na bohaté a chudé, vládnoucí a ovládané...

- 5000 Hlavními světovými centry jsou Mezopotámie (Summer a Akkad) a Čína. Nejdůležitější města pak Uruk (Erech), Akkad, Babylón, Ur, Ninive a Eridu. Nejdůležitějšími jazyky jsou sumerština, akkadština. Klima se však výrazně mění a s ním i úpadek kultur v Egyptě. Úrodný kraj Sahary se stává neúrodnou pouští.

- 4750 Poslední Atlantové opouštějí Zemi, pouze někteří zde zůstávají a umírají. Nezanechali po sobě žádné potomky, jejich kosterní pozůstatky je však stále možné najít. Od této doby jsou lidé ponecháni do značné míry již sami sobě a pokračují v dědictví, které jim předali „bohové“. V dobách po zániku starého světa a jeho civilizací pokračuje na Zemi pokládání základů nové civilizace. Dědici zaniklého světa zakládají nové - tedy první starověké kultury.

Pokračovat