Okamžiky věčnosti

Nový Egypt

- 4800 Po úpadku a zániku prvních starověkých kultur, kdy Sahara byla ještě úrodnou zemí, se zní stává suchá poušť. Co způsobilo zánik starého světa a možná i změnu globálního klimatu není přesně známo, hovoří se o potopě i nárazu meteoritu či kolize s Nibiru. Možná, že k této změně došlo mnohem dříve, při poslední potopě Atlantidy. Každopádně klima se velmi výrazně změnilo. Původní civilizace Egypta zanikla a část obyvatel se přestěhovala k Nilu, kde založila první neolitické kultury a někdy v polovině 5. tisíciletí zde vznikají i první státní útvary - Horní a Dolní Egypt.

- 4000 V Egyptě vznikají první, svobodná města, bez paláců, kde se rozvíjí řemesla, obchod, staví se kanály, nádrže, průplavy. Bylo vynalezeno kolo a dělají se první vozy. Začíná se tavit bronz, rozvíjí se obrábění kovů.

V náboženství se objevuje nová modla - kult Býka. Užívá se první, ještě obrázkové písmo (hieroglyfy, které se píší na papyrus). Rozvoj věd, hygiena je zde na vysoké úrovni, je zavedenen současného kalendáře. Egypt přebírá vedoucí úlohu světového pokroku.

- 3500 Doba bronzová - zemědělství a pastevectví se šíří i v severní a východní Evropě. Evropu hojně osidlují přistěhovalci z Indie a mísí se zdejším obyvatelstvem (Indoevropané). Lidé zde žijí v obydlích ze dřeva, rákosí, proutí a hlíny. Společnost se i zde stále více rozčleňuje a stává se patriarchální. Indoevropané se začínají postupně dělit na různé etnické skupiny (Slované, Germáni, Keltové, Italikové, Dórové ad.).

První dynastie

- 3100 Egypt se stává velmocí - dochází k jeho sjednocení a je zvolen první faraon (ranně dynastické období). Hl. městem je Memfis. Dalšími velmocemi jsou Čína a Indie, Mezopotámie (Asýrie a Babylonie) a nově i Kréta a později i Mykény (Egesis, Thera). Dalším hlavním jazykem je i ranná řečtina (mykénština). Celkem je na celé světě již kolem 20 mil. obyvatel a neolitické kultury se šíří po celé Evropě. Někdy kolum roku - 2600 je údajně postavena první pyramida, džoserova.

- 2500 Mezopotamie (Asýrie a Babylonie) je sjednocena a hlavním městem se stává Babylón, správním jazykem: akkadština (nahrazuje sumerštinu), těžiště dění se začíná přesouvat ze Sumeru na jihu na sever. V Indii vznikají první velká města až se 40 tisíci obyvateli, s chrámy i kanalizací. Ve stavbě pyramid došlo ke značnému pokroku a kolem roku - 2400 byla postavena i nejslavnější Pyramida v Gíze. Asi největší záhadou je původ Sfingy. Podle staré vědecké teorie byla postavena v této době, podle novějších výzkumů je mnohem starší a mohla být postavena už 7000 let před Kristem. To by se shodovalo s tvrzením jasnovidců, kteří uvádí i u Pyramid mnohem starší datum a to, že tyto megalománské stavby nestavěli egypťané sami, nýbrž že jsou z velké části dílem potomků předchozí civilizace Atlantidy. Obrázek Sfingy zařazujeme do období prvních kultur.

- 2133 Théby se stávají hl. m. Egypta, objevují se první kultury na území Japonska. Prohlubují se majetkové rozdíly, počátky obchodu a soukromého vlastnictví, vzniká nová, třídní společnost složená ze tří kategorií - vládnoucí třída, poddaní a otroci. Hlavní evropská centra: Egypt, Sumer, Asýrie, Fenície, Elam, Kannan (Izrael), Chetitsko (Turecko). Celkem je na světě 40 mil. lidí.

Zlatá éra Egypta

- 1560 Zlatá éra Egypta, hl. městem nové říše je Véset (od 1350 pak Achetaton a od 1245 Per Ramesse), kult boha Slunce Atona. Trojská a mykénská kultura se dostává do Řecka, kde se staví první paláce. Na místě prvního státu v Číně (1800 př. Kr.) vznikají nové Čínské říše, Říše Sáků v Indii a obrovská říše Říše Hunů (zabírající dnešní Mongolsko, Rusko i Čínu). Jsou položeny základy Atén - pevnost Kekropie (později Akropole).

Hlavními centry Evropy a blízkého východu jsou Egypt, Cheticie, Babylonie, Mezopotámie, Sýrie, Asýrie, Mykény a Kennan (Fenície, Filištínští, Judsko, Izrael). Hlavním světovým jazykem i nadále akkadština, roste i význam aramejštiny (Írán, Irák).

- 1495 Dochází ke kolizi asteroidu se Zemí, změna polohy zemské osy, rok se prodlužuje z 360 na 365 dnů, měsíc tak má místo 29-30 dní dnešních 30-31 dní.

Pokračovat