Okamžiky věčnosti

Řecko

Ranné Řecko a další nové národy (pronárody)

- 1290 Egyptský faraon Ramesse II. zotročuje izraelity a nechává zabíjet mužská novorozeňata (Mojžíš). Vzniká Starý zákon Bible. V Izraeli, který se stává dalším významným centrem světového dění se šíří zemědělství a pastevectví. Dalšími hlavními velmocemi jsou Indické státy, Čínské království (založ. 1600), Asýrie, Babylonie, Elam, Mezopotámie, Mykény a nově i Řekové, kteří drancují Tróju.

- 1200 Útoky mořských národů na Egypt, Babylonii a Assýrii, jeden z nich - Féničané se usidlují v Kanaánu a napadají izraelity, židé pronikají do Palestiny (Jozue), nastává úpadek Egypta a končí jeho zlatá éra. Ten začínají brzy obsazovat i Římané. Na scénu však přichází nyní především Řekové, kteří začínají kolonizovat nové území.

- 1010 Palestina - založení království Izrael (David sjednocuje izraelské kmeny a Jeruzalém se stává jeho hl. městem), judaismus se stává státním náboženstvím.

Největším světovým náboženstvím je čínský taoismus. Zbytek Evropy mimo hlavní centry světového vývoje je dosud téměř liduprázdnou zemí hustých pralesů, v nichž lidé žijí stále stejně. Jsou tu jen malé vesnice a zemědělské usedlosti na mýtinách a pasekách. Stále zde vládne rodová aristokracie, lidé žijí v domech ze dřeva a proutí. Pouze v Toskánsku je rozvinutá kultura Etrusků a na Kypru, který osidlují Féničané. Ti zakládají později i kolonii v severní Africe - Kartágo. V Řecku se začíná vyvíjet písmo. V Asýrii se budují první silnice. Svět nyní obývá na 80 mil. lidí., z toho v celé Evropě jen 10 mil.

- 800 Hl. centra vývoje: Egypt, Asýrie, Babylon, Fenície, Izrael, Urartu, Řecko (ale samozřejmě třeba i Mexiko, Toltékové a Aztékové). V Řecku se začíná vyvíjet kultura (tzv. archaické období) - hl. oblasti Atény - Sparta - Korint. Založení Núbijského království jižně od Egypta. Na území Itálie i v Řecku vznikají první městské státy.

Člověk v tomto období již definitivně ztrácí hypnotický stav svého vědomí (spojené vědomí a podvědomí) a nástává éra nadvlády rozumu. Spojení s vyššími světy se děje pouze skrze věštce a sybily (nagramotné ženy, u kterých není ještě rozum tolik vyvinut). Na území Čech vzniká Haštalská kultura s rodovou aristokracií (kněžské hroby). Vznik nových náboženství postavených již na rozumových základech - po judaismu hinduismus v Indii a konfucionismus v Japonsku.

Klasické Řecko

- 776 Řecko se stává největší Evropskou velmocí - první olympiáda v Řecku, výstavba prvních chrámů, divadel, amfiteátrů, radnic, lázní, gymnázií, stadionů, úředních a obytných budov, jednoduchá sloupová architektura. Zavedeno je písmo. Zasvěcení 7 dne bohu Apolonovi, synu Plejád. Panuje zde silná patriarchální, otrokářská a náboženská společnost vzájemně soupeřících městské států. Okolní Evropa v pojetí Řeků i pozdějších Římanů (Řím založen 26 let po první řecké olympiádě) je pouze temný a tajemný svět hlubokých pralesů neznámé velikosti a tvarů, divokých hor obydlených barbary a různými bájnými příšerami...

Discobolos

Hlavní evropské národy jsou Slované (pastevci) a Baltové (východní a severovýchodní Evropa), Germáni (Norsko, Již. Švédsko, Dánsko), Sev. Německo, Keltové (sev. Francie, stř. Německo a Evropa), Ugrofínové, Iberové, Ligurové, Etruskové (Itálie) a Thrákové (Rumunsko).

- 753 Je založen Řím - vzniká spojením několika osad a vládnou mu etruští králové.

- 700 Keltové vytváří v západní a střední Evropě svoji kulturu, včetně duchovní, zavádí první mince a staví opevněná hradiště. Dělí se na svobodné řemeslníky, zemědělce, nesvobodné otroky a kněze (druidové). Území pozdějších Čech osídluje keltský kmen Bójové a Římané toto území nazývají jako Bohemia. Hlavním evropským jazykem je aramejština, dále pak i latina, řečtina a hebrejština.

- 600 Hl. evropskými centry jsou nyní vedle Řecka ještě Egyt (Nubie), Lýdie, Makedonie, Thrákie, Novobabylonská říše a obrovská Persie, která sahá od Turecka až k Indii. V Řecku se staví Olympijský chrám a razí se první mince. Písmo se šíří i do Itálie a Ameriky. V Indii jsou položeny základy dalšímu velkému náboženství postaveného na rozumových základech - buddhismu.

- 550 V obrovské Persii (Írán), je státním náboženstvím monoteistický zaroastismus. Peršané jsou však pro Řeky barbary a současně rivaly, začíná mezi nimi sílit napětí kdo bude mít nadvládu nad Evropou. Peršané během několika let dobývají Babylonii i Egypt, které se stávají jejich provinciemi. Novou mocností a novým hráčem je i Turecko, ale i Makedonie, Kartágo a perská Nubie.

Demokratické Řecko

- 509 Řím je vyhlášen republikou a Etruskové jsou vyhnání - Římané se stávají na světové scéně novým silným etnikem, se kterým je nutno počítat. V Řecku brzy nato probíhají radikální politické reformy založené na nových - demokratických principech. Rodí se první demokratický stát na světě. Římané zavádějí číslice (které používáme dodnes) a začínají se sjednocováním kmenů a území Itálie (Sardové, Korsové, Ligutrové, Veneti, Ilyrové - Jugoslávie, Italikové, Keltové, Etruskové, Řekové, Lukáni ad.).

- 490 První vážný vojenský konflikt o nadvládu nad Evropou mezi Řeckými Aténami a Persií (Peršané v bitvě u Marathónu poraženi. Jedenáct let nato Řekové odráží ještě mohutnější útoky Persie.

- 464 30ti letá válka mezi obchodními Aténami a vojenskou Spartou (ta vítězí a Persie je na její straně), katastrofální zemětřesení na Spartě (polovina obyvatel zahynula). Atény mají již 36 tisíc obyvatel. Také v Římě již probíhá sociální a demokratické rozdělení obyvatel na patricije (majitelé pozemků), plebejce (rolníci a řemeslníci) a nesvéprávné otroky.

- 359 Absolutně největší a nejvýznamnější světovou velmocí se stává makedonská Alexandrie - říše Alexandra Velikého si postupně podmaňuje celé území od Řecka k Indii. Babylonie je definitivně v troskách, pouze Řecko a Kréta jsou samostatné. V době Helénismu se stává světovým jazykem pouze řečtina.

Na území Čech a ve střední Evropě stále roste vliv nejvyspělejší kultury Keltů, kteří se stávají vynikajícími hutníky, uměleckými řemeslníky, kováři. Dovedou vyrábět sklo a používají i hrnčířský kruh.Římané se poprvé dostávají do kontaktu s neznámými Germány, které pokládají za Kelty.

- 338 Ani Řecko nemá šanci se ubránit Alexandrii, jsou poraženy Makedonci a končí slavné období Řecka, které se stává součástí jejich obrovské říše. Jen dva roky nato dobývají i Persii a za další čtyři roky i Egypt, ve kterém se sám Alexandr Veliký stává faraónem. Další rok dobývá o Babylon, avšak záhy potom umírá.

Pokračovat