Okamžiky věčnosti

Římská říše

Rozmach Římské říše

- 290 Řím se stává městským státem s 90 000 obyv., budují se silnice, Římané začínají ovládat již celé území Itálie a vítězí i nad Kelty, kteří jsou při svém vpádu poraženy i Makedonci a Řeky

- 265 Řím ovládá již téměř celý Italský poloostrov a obrací pozornost k zámořským državám. Začíná tak slavná éra Římské říše (Antika - Laténská doba). Úředními jazyky jsou latina a řečtina. Kulturu, umění i náboženství přebírají Římané většinou od Keltů.

- 241 Řím dobývá první provincie - Kartágo a Sicílii.

Rok poté se rozpadá Alexandria a na jejím místě vznikají nástupnické státy: Říše Ptolemaiovů (Egypt), Arábie, Frýgie, Galatie, Kapadocie, (vše Turecko), Arménie, Médie, Říše Seleukovců, Sýrie, Mezopotámie, Persis, Karmánie, Řecko-Baktrijská říše, Říše Ašókova (Indie). Hlavními velmocemi jsou dále Říše Ptolemaiovců (Egypt), Nubie, Kartágo, Makedonie, Selekuovská říše, Baktrijská říše (Řecko) a Maurjská říše (Indie). V Evropě vznikají i další samosprávná území (Hispanie, Arménie, Kapadocie, Pontus).

Vrcholné období Římské říše

- 200 Řím se stává největším centrem světové kultury a politiky - navazuje tak na Řeky a Etrusky. Římská říše již zabírá velkou část Evropy - území Hispánie (Španělsko)Korsiku a Sardínii, Mauretánii, Mezopotámii, Dacii (Rumunsko) a Panonii a žije v ní 50 mil. obyvatel. V celé říši se staví fóra, amfiteátry, lázně, kanalizace, chrámy a inženýrské stavby.

- 147 Řím dobývá postupně i Makedonii, Řecko a Turecko, Dalmácii, Tunisko, Portugalsko, avšak v obrovské říši se začínají projevovat pod tlakem vojenských hrozeb barbarů sociální a politické krize.

- 110 Římská území: Hispanie (Španělsko), Galie (Francie), Mauretanie, Numidie,Illyricum, Makedonie, Moesie, Thrákie, Sýrie, Kapadocie ad. Germánie, Bohemia a střední Evropa však zůstává navždy nezávislá na Římu a hranice říše římské končí až na Moravě, těsně před územím Bohemie. Zde dochází pod tlakem Germánů, Dáků a Římanů k úpadku keltské kultury. Římané a Řekové si poprvé uvědomují, že Germáni nejsou vlastně Keltové. Téměř všude v Evropě se již užívá písmo.

- 31 Vedle Palestiny a Sýrie je nyní i Egypt územím Římské říše Ptolemaios XVI. poslední panovník Egypta popraven (syn Julia Ceasara a Kleopatry). Římané dobývají i území Galie, sev. Afriku, Nordicum (Rakousko) a Panonii (Uhry), o čtyři roky později se Římská říše stává císařstvím.

- 17 V Bohemii keltští Bójové ustupují surovým a barbarským bojovníkům germánských Markomanů, kteří odráží expanzní snahy římských výprav. Nastává úpadek keltské kultury. Žije zde smíšené germánsko-keltské obyvatelstvo a Markomani na jejím území zakládají Marobudovu říši.

- 13 V Izraeli se narodil Ježíš Kristus, Syn Boží. Od data jeho narození je později zaveden nový letopočet, který používáme dodnes. Ateisté většinou datum před jeho narozením uvádí jako „před naším letopočtem“, ostatní jako „před Kristem“. První varianta se u nás vžila během komunistického režimu, v jiných jazycích se většinou užívá varianta druhá, v anglické zkratce např. - „BC“, tj. Before Christ. Podle vědeckých bádání se však datum jeho narození zcela neshoduje se začátkem našeho letopočtu a došlo zde k mírnému posunu, vzhledem k tomu že ke konjukci hvězd došlo asi šest let před prvním rokem, tzv. Betlémská hvězda.

1 Největšími světovými velmocemi jsou Římská Říše, Parthská říše a Čína, další pak Indie, Persie, Arménie a Indonézské státy. Na světě žije celkem kolem 180 - 250 mil. lidí, z toho 36 mil. lidí v barbarské Evropě (mimo Římskou říši). Jen v Římě žije 1 mil. obyvatel.

6 Judea je pod nadvládou Říma, o tři roky později se Augustus opět snaží marně dobýt Bohemii.

Úpadek Římské říše

14 Počátek úpadku Římské říše za Tiberia - úpadek mravů, jeho nástuce, zvrhlý Caligula je zavražden. Řím však přesto získává v následujících desetiletích ještě další území - Británii, Mauretánii (Maroko, Dácii, Arábii, Mezopotámii a Asýrii).

19 V Izraeli je ukřižován Ježíš Kristus a jeho učení se začíná ilegálně šířit po Římské říši. Postupně vznikají knihy Nového zákona.

161 římská vojska Marca Aurelia vítězí sice nad Markomany, avšak Bohemii se jim získat nepodařilo, pět let poté naopak Markomané svými občanskými válkami zasahují i do Říma.

190 křesťanství se rozšiřuje již po celé Římské říši, která je zmítaná občanskými válkami

250 v Římské Říši sílí anarchie, vnitřní krize, není schopna se ubránit ani před vpády Germánů, Franků, Alomanů, Gótů či Peršanů, hroutí se peněžní systém, dochází k rabování, šíří se hladomor, epidemie, začíná hon na křesťany. Světovými velmocemi jsou v této době už jen Sasánovská říše, Indické státy a Čína.

313 Křesťanství je nakonec v Římské říši oficiálně povoleno a stává se vládní ideologií, konec pronásledování. Situace poměrů v říši se stabilizuje, avšak díky despotickému režimu. Hlavní město je poté z ohroženého Říma přestěhováno do nově založené Konstantinopole.

336 Poprvé jsou slaveny vánoční svátky - narození Ježéíše Krista.

375 Počátek velkého stěhování národů - Hunové pronikají z východní Asie do Evropy a pustoší říši Ostrogótů. Slovanské kmeny, kteří dosud obývají oblast pobaltí ve východní Evropě jsou nuceni ustoupit agresivním Hunům a spolu s nimi se do Evropy stěhují i další neslovanské kmeny. Evropu nyní obývají tato hl. etnika: Iberové (Španělsko), zbytky Keltů (Anglie, Francie), Italikové, Ilyrové (Jugoslavie), Germáni, Slované, Baltové, Ugrofinové, Sarmaté, Thrákové, Řekové, Sémité Markomani, Svébové a Vandalové (Německo), Kvádové (Slovensko), Vandalové (Polsko) a Gótové (Švédsko). Markomani v Bohemii mezitím vystřídali noví Germáni - Durynkové a Langobardé.

393 V Řecku se konají poslední Olympijské hry. Keltové, největší nepřátelé Římanů pustoší Řím a Hunové pronikají až na Slovensko. Po dvou letech se Římská říše definitivně rozpadá na Západní latinskou část a východní řeckou. Stejně tak křesťanství na římské a pravoslavné. Pět let poté již barbaři obsazují Galii, Hispanii a Itálii. Germáni pustoší západní část říše, římská armáda se vymyká kontrole, otroci se bouří.

407 Moc germánských kmenů roste a Římané jsou nuceni se zatáhnout i z Británie. Normané, Anglové, Sasové a Jutové si podrobují Kelty. Zanedlouho je zpustošen i samotný Řím, ze kterého většina obyvatel utekla, a zůstává v něm jen několik desítek tisíc lidí.

450 Hunové ovládli Uherskou nížinu, jsou však brzy nato poraženi římskými a germánskými vojsky na západ od Rýna, jejich vůdce Attila umírá.

477 Římská říše se definitivně rozpadá, a i západní část Římské říše zaniká. Končí tak slavná éra antické kultury, aby začla nová éra „barbarů”, kteří zahájí éru středověku.

Pokračovat