Okamžiky věčnosti

Přemyslovci

1198 Vznik Českého království, prvním králem je Přemysl Otakar I. (Přemyslovci). Změna státního znaku ze svatováclavské orlice na českého dvouocasého lva. Pozůstatky pohanství a přežívající archaická společnost již definitivně mizí. V Českém království žije 1,2 mil. obyvatel a v celé Evropě na 60 milionů. Největším centrem Evropy se stává Paříž s 50 tisíci obyvateli.

1200 Evropa původních barbarských národů srovnává krok s nejvyspělejší byzantskou a arabskou kulturou. Čechy se integrují do Evropy, stabilizuje se královská moc a roste počet šlechtických rodů. Probíhá velké zakládání nových měst, která se dělí na královská, říšská a poddanská. Jejich nejvyšším představitelem je purkmistr a rada konšelů. Obyvatelé se dělí na kupce (řemeslníci a rolníci), tovaryše a služebníky (městská chudina) a novou, nejvyšší společenskou vrstvu - měšťany (bydlí v nejlepších domech v centru na náměstí).

Staví se také silnice, vypalují se a kácí lesy pro nové vesnice, které vždy tvoří kostel, krčma, kovárna, mlýn a obytná stavení se stodolou, sýpkami, chlévem. Zemědělství se zdokonaluje a ubývá hladomorů, ve společnosti se však začínají ozývat hlasy, kritizující společenské poměry i postavení církve. Hl. městem je vedle Prahy i Kutná Hora.

1212 Zlatá bula sicilská císaře Fridricha II. potvrzuje rovnoprávný vztah Českého království k Římské říši. Z peněžního oběhu mizí již nekvalitních denáry a užívají se brakteáty. Převládající názor společnosti je, že nade vším je Bůh a vše je boží vůle. Roste absolutní moc církve.

1225 Praha se poprvé rozrůstá o nová území, král Václav I. zakládá Havelské a Staré město Pražské. V roce 1234 je založen klášter sv. Anežky v Praze. Na světě vzniká největší říše všech dob - Říše mongolských Tatarů sahá od Polska až k Tichému oceánu, zabírají Kyjevskou Rus a snaží se proniknout do Evropy.

1250 Itálie se stává vedoucím kulturním centrem Evropy, ve kterém se rodí Humanismus. Vznikají první mechanické přístroje a hodiny. Anglie je zase vedoucím centrem demokracie zmítané občanskou válkou. Královská moc je zde poprvé oslabena a zaveden parlament. V Čechách se na základě českého staroslověnského nářečí rozvíjí také spisovný jazyk český - první forma středověké češtiny. Celá polovina Českého království je již vypálena a osídlena, neobydlené lesy pokrývají jen 50% území.

1257 Praha se opět rozrůstá - je založeno Menší město pražské (Malá strana). Církev zavádí v Čechách inkvizici, církevní soudy. Česká vojska odráží útoky Maďarů a Egypt zase rozpínavost Mongolů, Byzantská říše je obnovena.

1278 Na Českou scénu přichází ze Švýcarska nový šlechtický rod Habsburků, jehož moc v Evropě začíná stále víc sílit a Rudolf Habsburský poráží v bitvě na Moravském poli Českého krále. Až dosud vládnoucí Přemyslovci se tak ocitají v bezprostředním ohrožení.

1300 Hospodářství Čech se pomalu vyrovnává s vyspělými zeměmi, začíná se pronikat západní kultura a móda. Zavedena nová měna - Pražské Groše. Úředními jazyky jsou čeština, latina a nově i němčina. Počet obyvatel dosahuje okolo 2 milionů. Počasí se však zhoršuje, nastávají neúrodná období, začínají se šířit hladomory.

Vzniká nezávislý stát Turků - Osmanská říše. Naopak obrovská Mongolská říše se rozpadá. Kulturně nejpokrokovějšími evropskými zeměmi jsou stále Itálie a Anglie, které již ovládla renesance. Koncem 13. století se objevují první mechanické hodiny - chronometr s jednou ručičkou.

Největšími městy jsou vedle Paříže (80 tisíc obyvatel) Londýn, Novgorod, Stokholm, Roskilde, Praha, Malbork, Krakov, Vídeň, Buda, Neapol, Řím, Florencie, Genova, Milán, Benátky, Istanbul, Edirne, Tornero, Moskva, Paříž, Toulouse, Pamplona a Toledo. Největší města na světě mají až 250 tisíc obyvatel (Čína).

Báseň Alexandreis

Pokračovat